?nsanlar?n d?v?lmesi ?ok ?z?nt? vericidir

Post navigation

?nsanlar?n d?v?lmesi ?ok ?z?nt? vericidir

30 Kas?m 2013 gecesinde Avrupa entegrasyonu taraftarlar?n?n Kiev merkez meydan?nda yapt??? miting güvenlik güçleriyle çat??malara dönü?tü


Nadir BekirovPolis aç?klamalar?na göre bir dizi olay ve çat??malar nedeniyle insanlar? Ba??ms?zl?k Meydan? d???na ç?karma karar? al?nd?.

Kiev’deki Ukrayna ?çi?leri Bakanl??? Genel Müdürlü?ü’nce verilen bilgiye göre «protestocular meydandan da??t?l?rken polisi havai fi?ek ve ta? ya?muruna tuttular, bir polis otobüsüne zarar verdiler.»

Miting kat?l?mc?lar?na göre polis lastik coplar?n?, göz ya?art?c? gaz ve ses bombalar?n? aktif olarak kullanarak meydandaki göstericileri da??tt?.

Kiev’deki Ukrayna ?çi?leri Bakanl??? Genel Müdürlü?ü halkla ili?kiler müdürü Olga Bil?k, 31 ki?inin gözalt?na al?nd???n? söyledi.

Ona göre yeni y?l haz?rl?klar? için meydana araç getirmeye çal??an kamu çal??anlar?n?n taraf?na g?da bankalar?, yanan sopalar ve di?er ö?eler at?ld?ktan sonra güvenlik güçleri duruma müdahale etti.

Ukrayna bas?n?nda ç?kan haberlere göre protestocular?n ?iddetle da??t?ld??? s?rada yakla??k 40 ki?i hastaneye kald?r?ld?.

 

Nadir Bekirov’un konuyla ilgili olarak yapt??? yorum:

Tabii ki çok üzücü bir olayd?r.

Fakat Berkut özel polis tak?m? ve iç kuvvetler dahil olmak üzere Ukrayna milisi (polisi) 1980’lerin sonlar?ndan itibaren ve iktidara gelen turuncular taraf?ndan (yani Ukrayna Cumhurba?kan? Yu?çenko, Ba?bakan Timo?enko, ?çi?leri Bakan? Lutsenko, Ba?bakan Yard?mc?s? Gritsenko, Ukrayna Yüksek Radas? Ba?kan? Yatsenük, KÖC Ba?bakan? Kunits?n taraf?ndan) yenilenen gayretle K?r?m Tatar yerle?im yerlerinin tarumar edilmeye çal???ld???nda, Bahçesaray’da ya?l? K?r?m Tatarlar?na yap?lan e?k?ya sald?r?lar?na destek sa?land???nda, Ukrayna Bakanlar Kurulu önünde, Yulya Timo?enko’nun pencereleri alt?nda toprak talebinde bulunan K?r?m Tatar kamp?n?n y?k?lmaya çal???ld???nda Ukrayna demokrasisi ile yabanc? demokrasi bundan oldukça memnundular.

 

Bizim dövülmü?, sakatlanm??, tutuklanm?? ve hatta öldürülmü? soyda?lar?m?z say?lmad? ve onlar için feryatlar yükseltilmedi.

Ba?l?ca Avrupa integrasyonu yanl?s? Yatsenük, önemlilik aç?s?ndan Ukrayna’da ikinci ki?i iken, yani Ukrayna Yüksek Radas? Ba?kan?yken K?r?m Tatarlar?n? cezaland?rmak gerekti?ini alenen ö?retti.

 

Arseniy Yatsenük dedi:

«Ben K?r?m Tatarlar?yla ilgili tutumumu anlataca??m. Onlar?n Ruslardan veya Ukraynal?lardan ne fark? var? Onlar?n Müslüman oldu?undan dolay? hangi üstünlükleri var?

Onlar ayn? insanlard?r. Onlar ba?kalar?n?n topra??n? i?gal etme hakk?na sahip de?ildirler. Onlar böyle yapsalar, ba?kas?n?n hakk?n? ihlal ederler. Onlar ba?kas?n?n hakk?n? yeseler, yapt?klar?ndan dolay? cezaland?r?lmal?d?rlar.

Bunun neyle sonuçlanabilmesini anlar?m. Bunun durumu körükleyerek Ukrayna’da daha önce hiç görülmeyen terorizme neden olu?turabilece?i ortadad?r. Siyasetimiz böyle olmal? ki, bizim çok sert bir ?ekilde herkesi kendi yerine oturtmam?z laz?md?r. Bu süreçte zorluklar ya?ayabiliriz. Derine gitmek istemiyorum. Fakat bu sorun sadece siyasi bir diyalog veya kuçakla?ma yöntemiyle çözülemez.

Ya Ukrayna’n?n merkezi iktidar? kendi varl???n? ve gücünü gösterir, ya da K?r?m yava? yava? ayr?larak yaln?zca Rusya’ya ba?lanmaya çal???lmaz. Türkiye’yi unutmayal?m. Türkiye’nin bir haritas?n? sat?n al?n. K?r?m’?n Tirkiye ile ayn? renge boyaland???n? görürsünüz. Bugüne kadar böyle haritalar var.»

?imdi ise insanlar?n dövüldü?ünün üzüntü ve kayg? verici oldu?u ortaya ç?k?yor. ?nsanlara böyle muamelede bulunulmamal?ym??.

?iddetin insanlara kar?? uygulanmas?n?n mümkün olmad??? takdirde K?r?m Tatarlar?na kar?? uygulanmas? mümkün mü?

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня