Remzi ?lyasov, Milli F?rka\’n?n program?na uymaya m? ?al???yor?

Post navigation

Remzi ?lyasov, Milli F?rka\’n?n program?na uymaya m? ?al???yor?

KTMM üyesi, K?r?m Devlet Konseyi Ba?kan Yard?mc?s? Remzi ?lyasov’la birlikte K?r?m Bakanlar Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Ruslan Balbek’in aktif bir ?ekilde olu?turmaya çal??t??? «K?r?m» adl? toplumsal hareket, iktidarda K?r?m Tatar Halk? temsilciler meclisini kurmay? planl?yor. Remzi ?lyasov «Россия сегодня» radyosuna o konuyla ilgili aç?klama yapt?.

Remzi ?lyasovRemzi ?yasov’a göre böyle bir örgütlenme K?r?m Tatar yetkilileri ve memurlar?n?n «yap?land?r?lmas?na» yard?mc? olacak.

Remzi ?lyasov: «Bizim a?a??ya do?ru dikey olarak ortak bir bak??la tüm promlemleri de?erlendirmemiz, ve bizim birlikte sert bir ad?m atmam?z, bilmiyorum, kat? m?, geni? mi bir ad?mla tüm sorunlar? ayn? ?ekilde alg?lamam?z ve çözmemiz için,» — diye söyledi.

Meclisin ilk toplant?s?n?n Aral???n sonunda düzenlenmesi planlan?yor. O, ayr? bir tüzel ki?i olmaz.

 

K?r?m iktidar?na giren KTMM temsilcilerinin, uzun süredir kendi siyasi muhalifleri olan ve K?r?m Tatar Halk?n?n Avrasya’ya entegre olmas?n? aktif olarak destekleyen Halk Partisi Milli F?rka’n?n Program?na kendi siyasi emelleri do?rultusunda uymaya karar vermesi k?vanç vericidir.

 

Milli F?rka’n?n «K?r?m Tatarlar?: XXI As?r Stratejisi» adl? program?n?n 2010 y?l?n?n May?s?nda yay?nland??? hat?rlanmal?d?r. Söz konusu programda her düzeydeki K?r?m Tatar milletvekillerinin toplant?s? temelinde K?r?m Tatar Milli Parlamentosunun kurulmas? dü?üncesi yer almaktad?r.

 

Milli F?rka’n?n «K?r?m Tatarlar?: XXI As?r Stratejisi» adl? program?n?n yukar?da an?lan konuyla ilgili al?nt?s?n? dikkatinize sunuyoruz:

 

«Milletin temsilci organlar? ancak var olan hükümet sistemine ve istikbaldeki devletçili?imize oturtulduklar? zaman efektif olabilirler. Kurultay delegeleri yani milletin temsili organlar? olarak köy ?uralar?ndan ba?lay?p ta K?r?m Özerk Cumhuriyeti Yüksek Kurulu’na var?ncaya kadar tüm kurullar?n vekilleri M?LL? F?RKA HALK PART?S?N?N pro?ram?na uyularak genel seçim yoluyla seçilmeliler. K?r?m Tatar milletinin ba??na bu ?ekilde seçilen vekiller kurulu gelmeli. Böyle Kurul en az y?lda bir defa toplanmal?.Üstelik bu toplant?lar K?r?m Tatar tiyatrosunun binas?nda de?il, K?r?m Yüksek Kurulu Genel Kurul Salonu’nda yap?lmal?d?r.

 

Bu ?ekilde seçilen Kurultay?n yani M?LL? PARLAMENTONUN toplant?lar?lar?nda al?nan kararlar hukuk yoluyla seçilen millet vekilleri yani milli parlamentonun vekillerince hareket k?lavuzu ?eklinde kullan?lmal?lar.

 

Böylece Kurultay?n hukuki alanda ek olarak kanunla?t?r?lmas?na gerek kalmayacakt?r. Tüm seviyelerin millet vekillerinin toplant?s? olarak böyle Kurultay var olan kanunun tüm maddelerine göre her yonüyle KANUN?D?R.

 

Bu ?ema ?oyledir:

Yerel yönetim vekilleri — yerel meclis;
Bölgedeki tüm vekillerin kurulu — bölgesel meclis;
K?r?m’daki tüm seviyelerdeki vekillerin kurulu — Milli Parlamento-Kurultay.

 

?unu kaydetmeliyiz ki, Milli Parlamento- Kurultay’?n tüm vekilleri her bir seçimde milletin önünde yararl?l?k s?nav?ndan geçeceklerdir. Böylelikle Kurultay terkibinde sürekli dönü?üm sa?lanacak ve Milli Parlamento-Kurultay’?n durgunlu?u önlenmeye çal???lacakt?r.

 

Kurullar?n çal??mas? esnas?nda K?r?m Özerk Cümhüriyeti’nin geli?mesini sa?layacak tüm gerekli yetki ve haklar?n kazand?r?lmas? için millet ayr?m? yapmadan di?er parti vekilleriyle mutabakata var?lmas? ?artt?r».

 

Milli F?rka’n?n «K?r?m Tatarlar?: XXI As?r Stratejisi» adl? pro?ram?n?n tam metni: 

— http://milli-firka.org/content/DBAFJEGH

 

Milli F?rka, kendi projesinin K?r?m Cumhuriyeti Devlet Konseyi’nce tan?nd???ndan memnun olmakla birlikte KC Devlet Konseyi Ba?kan Yard?mc?s? Remzi ?lyasov’la beraber KC Bakanlar Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Ruslan Balbek’e ortak projelerin haz?rlanmas?nda ve Milli F?rka’n?n K?r?m’da K?r?m Tatar sorununun çözümüne ve devlet in?as?na ili?kin bununla ba?ka projelerinin realize edilmesinde gerekli yard?mlar?n? sunuyor.

Milli F?rka, özellikle K?r?m’daki yetkilileri Rusya Devlet Dumas? Milletvekillerince ve Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi üyelerince tan?nan ve yüksek de?erlendirilen Milli F?rka’n?n «Rusya’da K?r?m Tatar Sorununu Halletme Konsepsiyonu»nun uygulanmas?nda gerekli dan??manl?k yard?m?nda, organizasyonel ve personel yard?mlarda bulunmaya davet ediyor.

 

«Rusya’da K?r?m Tatar Sorununu Halletme Konsepsiyonu»nun tam metni:
http://milli-firka.org/content/DBAGHKJB

 

MF Bas?n ve Yay?n Servisi

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня