Rusya D??i?leri Bakanl???, Milli F?rka\’ya ??kranlar?n? sundu

Post navigation

Rusya D??i?leri Bakanl???, Milli F?rka\’ya ??kranlar?n? sundu

Halk Partisi Milli F?rka Kurul Ba?kan? Vasvi Abduraimov’un eksper olarak kat?ld??? AG?T’in ?nsan Boyutu Konferans?, 22 Eylül’den 3 Ekim 2014’e kadar Var?ova’da (Polonya) iki hafta boyunca sürdü.

Halk Partisi Milli F?rka Kurul Ba?kan? Vasvi Abduraimov'un eksper olarak kat?ld??? AG?T'in ?nsan Boyutu Konferans?, 22 Eylül'den 3 Ekim 2014'e kadar Var?ova'da (Polonya) iki hafta boyunca sürdü

Vasvi Abduraimov, dört i?günü içinde be? kez genel kurul oturumunda K?r?m konusunun çe?itli yönlerine ili?kin olarak konu?tu ve Rusya Federasyonu Kamu Odas? taraf?ndan ek faaliyetler çerçevesinde düzenlenen iki yuvarlak masa oturumuna kat?ld?.

 

Vasvi Abduraimov’un faaliyeti etkinlik organizatörlerince ve etkinli?e kat?lan Rusya Federasyonu D??i?leri Bakanl??? mensuplar?nca çok olumlu olarak de?erlendirildi.

 

Rusya Federasyonu D??i?leri Bakanl???, resmi bir mektupla Vasvi Abduraimov’a takdirlerini ifade ederek ilerde Milli F?rka ile daha fazla i?birli?ine ilgisini do?rulad?.

 

Doküman?n tam metnini dikkatinize sunuyoruz:

 

RUSYA FEDERASYONU
DI???LER?
BAKANLI?I

K?r?m Cumhuriyetçi
Sosyo-Kültürel Geli?me Amaçl?
Sivil Toplum Kurulu?u Milli F?rka
Kurul Ba?kan? Vasvi Abduraimov’a

AG?T’in ?nsan Boyutu ?sti?are Toplant?s?n?n
sonuçlar?yla ilgili olarak

 

Say?n Vasvi Ennan o?lu!

?nsani boyut taahhütlerinin uygulanmas? konusunu görü?me amac?yla Polonya’da yap?lan her y?lki AG?T’in isti?are toplant?s?, söz konusu alan?n insan haklar? konular?n?n geni? bir yelpazede görü?ülmesi için önemlili?ini belirtmektedir.

Var?ova’da yap?lan isti?are toplant?s?, Rusya’n?n insan haklar? alan?ndaki taahhütlere ba?l? olan demokratik bir devlet oldu?unu belirtmi?tir.

Bu ba?lamda isti?are toplant?s?n?n çal??ma oturumlar?nda ve ek etkinliklerde yapt???n?z konu?malar?n?z? profesyonel olarak de?erlendiriyoruz. K?r?m’da K?r?m Tatar nüfusunun gerçek durumuyla ilgili verdi?iniz bilgilerin ehemmiyeti büyüktür. Sizin tecrübeniz ve Rusya’y? temsil eden heyetle yak?n i?birli?i, bu forumdaki konumumuzu güçlendirmi?tir.

Samimi ?ükranlar?m?z? sunar ve bizim i?birli?imizin verimli bir ?ekilde devam edece?ini umar?z.

?nsani ??birli?i
ve ?nsan Haklar?
Departman? Ba?kan? A. Viktorov

Rusya Federasyonu D??i?leri Bakanl???, resmi bir mektupla Vasvi Abduraimov'a takdirlerini ifade ederek ilerde Milli F?rka ile daha fazla i?birli?ine ilgisini do?rulad?

MF Bas?n ve Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня