Rusya\’da K?r?m Tatar Sorununu Halletme Konsepsiyonu Rusya\’n?n ?st d?zey y?neticilerine g?nderildi

Post navigation

Rusya\’da K?r?m Tatar Sorununu Halletme Konsepsiyonu Rusya\’n?n ?st d?zey y?neticilerine g?nderildi

Halk Partisi Milli F?rka, Rusya Federasyonu üst düzey yöneticilerine ve Rusya Devlet Dumas? milletvekillerine Rusya’da K?r?m Tatar Sorununu Halletme Konsepsiyonu’nu gönderdi.

 

Halk Partisi Milli F?rkaSöz konusu Ba?vuru, 9 A?ustos 2014’te gerçekle?en Milli F?rka’n?n seçim ve raporlama konferans?na kat?lan K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve i?tirakçilerin teklifleri üzerine olu?turuldu.

Halk Partisi Milli F?rka Kurul Ba?kan? Vasvi ABDURA?MOV’un imzas?n?n bulundu?u Rusya Federasyonu’nda K?r?m Tatar Sorununu Halletme Konsepsiyonu ba?l?kl? Belge, a?a??daki al?c?lara:

— Rusya Federasyonu Devlet Ba?kan? V.V. PUT?N’e;

— Rusya Federasyonu Hükümet Ba?kan? D.A. MEDVEDEV’e;

— Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi Ba?kan? V.?. MATV?YENKO’ya;

— Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Dumas? Ba?kan? S.E. NARI?K?N’e;

— Rusya Federasyonu Ba?bakan Yard?mc?s?, K?r?m Cumhuriyeti ve Sivastopol’un Sosyo-Ekonomik Kalk?nmas? Komisyonu Ba?kan? D.N. KOZAK’a;

— Rusya Federasyonu K?r?m i?lerinden Sorumlu Bakan? O.G. SAVELYEV’e;

— Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Dumas?’n?n 450 milletvekiline;

— Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi’nin 165 üyesine ula?t?r?ld?.

 

Belgeyi indirin

(belgenin indirilmesi için ba?lant?ya t?klamayla aç?lan pencerenin üst k?sm?ndaki oka t?klay?n)


MF Bas?n ve Yay?n Servisi

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня