Slavlar? ve K?r?m Tatarlar?n? zahmetsizce ezebilecek yeni bir g?? K?r?m k?y?lar?na ula?abilir

Post navigation

Slavlar? ve K?r?m Tatarlar?n? zahmetsizce ezebilecek yeni bir g?? K?r?m k?y?lar?na ula?abilir

Ben Çin’e kar?? de?ilsem de, onun Post-Sovyet co?rafyas?na girme tempolar? hayret ve hayranl??a sevk etmektedirHaber ajanslar?n?n bildirdi?ine göre Çinli yat?r?mc?lar, Sak kapl?ca tesisi yak?n?nda dev liman?n? kurmaya haz?rd?rlar . 25 metre derinli?inde liman karada kaz?larak K?r?m bozk?r?na çok derine saplanacakt?r.

Slavlar? ve K?r?m Tatarlar?n? zahmetsizce ezebilecek yeni bir güç K?r?m k?y?lar?na ula?abilir

Bu liman, okyanusu a?an gemiler için tasarlanm??t?r. Buna ek olarak gemilerin geçi?i için 9 kilometre uzunlu?unda kanal?n in?a edilmesi planlan?yor.

K?r?m’?n sahilinde kargo terminallerinin zinciri ve ana nesne olarak 20 milyon ton tah?l ambar? in?a edilecektirler.

Çal??malar bu y?l ba?layacakt?r. 3000000000 dolar de?erindeki projenin ilk a?amas?n?n 4-5 y?l içinde tamamlanmas? planlanmaktad?r.

Yani bizim K?r?m’?m?z?n sona ermesi bekleniyor.

Ukraynal?lar, Maydan’?n gürültüsü alt?nda K?r?m’?n sahilini Çin’e satt?lar m?? ??te buna çok benziyor.

Kiev’deki devrimci k???n paradoksal kulisi vard?r .

Ö?rencilerin anlams?z kovulmas?ndan, yang?ndan, havai fi?eklerden, Kre?atik caddesindeki barikatlardan, Belediyenin ele geçirilmesinden, hükümet binalar?n?n bulundu?u Gru?evskiy Caddesi’nin ku?at?lmas?ndan olu?an Ukrayna ba?kentinin «komik resimler»i iki ay boyunca durmadan tüm televizyon kanallar?n? doldurarak yakla?an K?r?m felaketini gölgede b?rakt?.

Neden ben Çinlilerin K?r?m’a geli?inin felaket olaca??na inan?yorum? Çünkü Çinliler gelece?ini bin y?l önceden dü?ünen bir millettir, ba?kalar? en iyi ihtimalle geleceklerini yüz y?l önceden dü?ünürler, eski Sovyetler Birli?i’nde ise bizim ça??m?za yeter diye dü?ünürler. Bizim ça??m?z ise çok k?sa bir süredir, bu yüz y?l bile de?il.

Bu bir tesadüf mü? Ya da Maydan, dünyan?n dikkatini SSCB’nin güney karn? alt?ndaki olaylardan ba?ka konulara çekmek için ortaya ç?kar?lm??t?r.

Ben bu dünyada her ?eyin çok katmanl? oldu?unu dü?ünmek e?ilimindeyim ve Maydan s?f?rdan olu?mad?. Bu konuda tart???labilir, fakat yak?nda K?r?m’da geleneksel olarak ya?ayan etnik gruplar olarak bilinen Slavlar? ve K?r?m Tatarlar?n? zahmetsizce ezebilecek yeni bir güç K?r?m k?y?lar?na ula?abilir.

Bat?l? insan için anla??lmaz tüm ?eylere Çin bulmacas? denilir. Silahl? Ukrayna nazilerinin Ukrayna Cumhurba?kanl???’n?n taarruzuna geçti?i s?rada Yanukoviç’in kendisinin Pekin’de Ukrayna- Çin i? forumunun onur konu?u oldu?u gerçe?i tüm ?üpheleri ortadan kald?r?r.

Ukrayna Cumhurba?kan?, bu etkinli?e kat?lmak için tereddüt etmeden ülkesini b?rakt?. Söz konusu etkinli?in ba?l?ca amac?, K?r?m’da derin deniz liman?n?n in?as?yla ilgili muht?ran?n Ukrayna taraf?ndan «Kievgidroinvest» ?irketince, Çin taraf?ndan ise BICIM firmas?nca imzalanmas?d?r.

Bence K?r?m’daki N?TKA deniz hava e?itim üssü de yak?nda Çinlilerin eline geçer.

Sonra ise onlar Nikolayev tersanelerini sat?n al?r ve uçak gemileri dahil olmak üzere gemilerin üretimine ba?larlar.

O zaman bulmacan?n tüm parçalar? yerine oturur…

 

Rus yazar? Aleksandr Pokrovskiy
«Мурманский вестник» («Murmansk habercisi»)nin

25.01.14 tarihli nüshas?nda yay?nland?

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня