Trakya ?niversitesi\’nde K?r?m ve K?r?m T?rkleri Paneli

Post navigation

Trakya ?niversitesi\’nde K?r?m ve K?r?m T?rkleri Paneli

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi taraf?ndan 23 ?ubat 2012 tarihinde düzenlenen «K?r?m ve K?r?m Türklerinin Dünü, Bugünü» adl? panel büyük ilgi gördü.

 

Panele, Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal KUTLU, Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIO?LU, Edebiyat Fakültesi Dekan? Prof. Dr. ?lker ALP, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Ahmet SINAV,T?p Fakültesi Hastanesi Ba?hekimi Prof. Dr. Yahya ÇEL?K, K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ünver SEL, K?r?m Temel Halklar Vakf? Ba?kan? Dr. Nadir BEK?ROV, K?r?m’daki Ba?k?rt-Tatar Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Marat MASSAL?MOV, K?r?m-Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Ufuk ÖZIRMAK ve Turgut GÜNGEZ ile çok say?da akademisyen ve ö?renci kat?ld?.

Trakya üniversitesi'nde kirim ve kirim türkleri paneli

Panelin aç?l?? konu?mas?nda Edirne K?r?m Tatarlar? Kültür Derne?i Ba?kan? Alper YAVUZESER K?r?m Tatarlar?n?n göç etti?i yerlerden birinin de Edirne oldu?unu belirterek Türkiye’nin çe?itli yerlerinde oldu?u gibi Edirne’de derneklerinin K?r?m Tatar kültürünü tan?tmaya ve ya?atmaya gayret gösterdi?ini belirtti.

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Dekan Yard?mc?s? Yrd. Doç. Dr. O?uzhan DURMU? ise, üniversitelerin en önemli görevlerinden birinin de halk? ayd?nlatmak oldu?u belirttikten sonra bilimsel anlamda «Türklük» e?itiminin önemine dikkat çekti.

K?r?m-Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan Yard?mc?s? Ufuk ÖZIRMAK’?n moderatör olarak görev yapt??? panelde s?ras?yla K?r?m-Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ünver SEL, K?r?m Temel Halklar Vakf? Ba?kan? Dr. Nadir BEK?ROV ve K?r?m’daki Ba?k?rt-Tatar Dernekleri Federasyonu Ba?kan? Marat MASSAL?MOV dinleyicileri bilgilendirdiler.

Ufuk ÖZIRMAK, Nadir BEK?ROV, Marat MASSAL?MOV, Ünver SEL

Konu?malar?n ard?ndan panelistlere Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal KUTLU, Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIO?LU, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan? Prof. Dr. Ahmet SINAV ve Edebiyat Fakültesi Dekan? Prof. Dr. ?lker ALP ile T?p Fakültesi Hastanesi Ba?hekimi Prof. Dr. Yahya ÇEL?Ki hediye ve plaketlerini sundu.

 

MF-Inform

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня