Vladimir Putin: Rusya\’y? bir Tatar kurtard?

Post navigation

Vladimir Putin: Rusya\’y? bir Tatar kurtard?

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, etnik olarak Tatar kökenli olan Kuzma Minin’in 1612 y?l?nda halk ordusuna ba?kanl?k etti?ini hat?rlatt?. 

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, etnik olarak Tatar kökenli olan Kuzma Minin'in 1612 y?l?nda halk ordusuna ba?kanl?k etti?ini hat?rlatt?

Devlet Ba?kan? bilim adamlar? ve tarih ö?retmenleri ile yapt??? toplant?da: «Halk ordusunu toplamak için tüm mallar?n? adayan, Rusya’n?n kurtulu?u için para toplayan Tatar, halk ordusunun ba??ndayd?.» — diye söyledi.

Rusya Devlet Ba?kan?na göre bu örnek, çok milliyetli Rusya’n?n bölünme ve parçalanma tehlikesi kar??s?nda birlikteli?ine delalet eder. Vladimir Putin, bütün Rusyal?lar?n dini ve etnik mensubiyete ba?l? olmaks?z?n bölünme ve parçalanma tehlikesinin fark?nda oldu?unun alt?n? çizdi.

Rusya’n?n lideri, toplant?y? sona erdirirken XIX. yüzy?l?n?n önde gelen tarihçilerinden olan Vasiliy Klüçevskiy’nin ?u sözlerini al?nt?lad?: «Tarih — ö?retmen de?ildir, o kimseye bir ?eyi ö?retmiyor, o kötü benimsenen dersler için cezaland?ran nezaretçidir.

Kaynak: http://mir24.tv

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня