Avrasya\’daki Yerli Halklar Asamblesi, K?r?m\’da kurulacakt?r

Post navigation

Avrasya\’daki Yerli Halklar Asamblesi, K?r?m\’da kurulacakt?r

K?r?m’da Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü’nün düzenlenmesi i?ini üstlenen Organizasyon Komitesi’nin yay?nlad??? bas?n aç?klamas?na göre, K?r?m’da 08-11 A?ustos 2013 tarihleri aras?nda Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü’ne ithaf edilecek etkinlikler çerçevesinde Avrasya’daki Yerli Halklar Asamblesi kurulacakt?r. Bu olay, K?r?m’da Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü kutlamalar?n?n anahtar öneme sahip k?sm?d?r.

Avrasya'daki Yerli Halklar Asamblesi, K?r?m'da kurulacakt?r

Organizasyon Komitesi taraf?ndan yay?nlanan bas?n aç?klamas?nda öyle deniliyor:

BM Genel Kurulu, 1994 y?l?nda Uluslararas? Dünya Yerli Halklar On Y?l? boyunca her y?l Yerli Nüfusa ?li?kin Çal??ma Grubu’nun ilk toplant?s?n?n yap?ld??? tarih olan 9 A?ustos’ta Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü’nü kutlama karar? ald?.

BM Genel Kurulu, 20 Aral?k 2004 tarihli karar?yla 2. Uluslararas? Dünya Yerli Halklar On Y?l?’n? ilân ederek ikinci on y?lda Uluslararas? Dünya Yerli Halklar? Günü’nü kutlamaya devam etme karar? ald?. BM Genel Kurulu, BM Genel Sekreterinin dünya hükümetlerine Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü’nün ulusal düzeyde kutlanmas? ça?r?s?nda bulunmas?n? rica etti.

 

Ukrayna’da yerli halklar?n haklar? ve statülerinin göz ard? edilerek dikkate al?nmad??? durumda K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu’nun inisiyatifi ile K?r?m’da Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü’nün kutlanmas? iyi bir gelene?e dönü?mü?tür.

Milli F?rka ba?ta olmak üzere bilinçli toplumun deste?iyle yap?lan i?bu uluslararas? forum, Avrasya’n?n yerli nüfusunun temsilcilerinin ortakla?a etkile?im stratejisini geli?tirmelerini sa?layacak etkili bir platform haline gelmi?tir.

Yerli halklar?n ç?karlar?n? temsil eden sivil toplum kurulu?lar?, kendi halklar?n?n ç?karlar?n? korumakta ve uluslararas? seviyede onlar?n ya?ad?klar? sorunlarla ilglili bilgi vermekte büyük zorluklar çekmektedirler. Bu yüzden çoktan beri Avrasya’daki Yerli Halklar Asamblesi’nin kurulmas? gerekmektedir.

Avrasya’daki Yerli Halklar Asamblesi’nin kurulmas?, 2013 y?l?nda K?r?m’da Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü’nü kutlama program?n?n anahtar öneme sahip çok ehemmiyetli bir parças?d?r.

Yerli halklar?n temsilcileri, benzersiz kültürlerinin ta??y?c?lar?d?r. Bu nedenle K?r?m’da Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü’ne kat?lacak her kurulu?un, kültür gösterilerini sunma f?rsat? vard?r. Bu y?l da istisna de?ildir. Milli k?yafetli kat?l?mc?lar?n?n kat?laca?? yürüyü? ve gala konserin yap?lmas? etkinliklerin organizatörlerince öngörülmektedir.

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня