Eduard Dudakov yararl? i?ler yapmaya ?a?r?ld?

Post navigation

Eduard Dudakov yararl? i?ler yapmaya ?a?r?ld?

Alt? ay önce K?r?m Tatar sivil toplum kurulu?lar?, K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?ndan olan ünlü bilim adam? Celal Çelebiyev’in konut edindirme sorununun çözümü için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Abdullah Gül ve Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? Recep Tayyip Erdo?an’a resmen ba?vurarak yard?m ricas?nda bulundular.

 

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?ndan olan ünlü bilim adam? Celal Çelebiyev

 •  
  • K?r?m Tatar ?htiyarlar?n?n Namus Sivil Toplum Kurulu?u Ba?kan? Seyar Sofu,
  • K?r?m Yurt Milli Kalk?nma Sivil Toplum Te?kilat? Ba?kan? Rustem Emirov,
  • K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Uluslararas? Sivil Toplum Te?kilat? Ba?kan? Nadir Bekirov,
  • Vatanda? Hay?r Vakf? Ba?kan? Rustem Halilov,
  • Milli F?rka Sivil Toplum Kurulu?u Kurul Ba?kan? Vasvi Abduraimov’un 

— imzalar?n?n bulundu?u mektupta K?r?m Tatar Milli Hareketi’nin Veteran?, SSCB mahkemesince haks?z olarak iki kez üç y?la mahkum edilen ve hapis cezas?n? çeken bilim adam? ve tarih yazar? Celal Çelebi’nin kaderine dikkat çekilerek, onun yirmi y?l boyunca susuz, ?s?nmas?z, ço?unlukla elektriksiz muvakkat yap?s?nda insan?n dayanamayaca?? ko?ullarda ya?ayan 80 ya??ndaki g?rme engelli bir ihtiyar olmas?na ra?men K?r?m toponimisi ve tarihi ile ilgili iki kapsaml? ve içerikli bilimsel çal??mas?n? sundu?u hakk?nda bilgi verildi. Mektupta ek olarak sürgünden K?r?m’a dönenlerin yerle?me ve kökle?meleri ile ilgili sorunlarla ba?a ç?kmak için tasarlanan K?r?m ve devlet organlar?n?n, KTMM’nin onun bar?nma sorununa dikkat eksikli?i hakk?nda bilgilendirildi.

Bugün MF Bilgi Merkezine Karasubazar (Belogorsk) ?ehrinin K?r?m Tatar toplumundan aç?k mektup geldi. K?r?m Tatarlar?, sözü geçen mektupta K?r?m Özerk Cumhuriyeti Milliyetleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi’ne K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? ve bilim adam?n?n konut sorununu çözme talebinde bulunmaktad?rlar.

Mektubun tam metnini dikkatinize sunmaktay?z:

 

KARASUBAZAR toplumundan


K?r?m Özerk Cumhuriyeti Milliyetleraras? ?li?kiler

ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi Ba?kan?

Eduard Dudakov’a


ГОЛОС КРЫМА (KIRIM SEDASI) gazetesinine,


KIRIM gazetesine

 

AÇIK MEKTUP


Eduard bey,


Son zamanlarda Голос Крыма gazetesinde K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n, görme engelli K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? ve bilim adam? Celal Çelebieyev’in konut sorununu çözmede yard?m sa?lanmas? için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurba?kan?’na hitap ettikleri hakk?nda bir makale yay?nlad?. Ayn? mektupta be? ay zarf?nda Türkiye’den bir yan?t?n bile gelmedi?i hakk?nda üzüntüyle bilgilendirildi. Ayr? bir bireyin sorunlar?n?n uluslararas? arenaya ta??nd??? K?r?m Tatar Halk?n?n iç ili?kilerini yans?tan bir olayd?r.

Bizim aram?zdan seçilmi? ve atanm?? yetkililerin vurdumduymazl???, dikkatsizli?i, ihmalli?i ve eylemsizli?i, ihtiyaç sahibi olan insanlar?m?z? ve onlarla duyguda?l?k hissedenleri hayal k?r?kl???na u?rat?yor.

Celal Çelebiyev, 1933 do?umlu K?r?m Tatar Milli Hareketinin en ya?l? üyelerinden birisidir. O, K?r?m Tatar Milli Hareketine aktif kat?l?mlar? için defalarca yarg?lanarak Sovyet çal??ma kamplar?nda cezas?n? çekti (1956 y?l?nda 1 y?l hapis cezas?na çarpt?r?ld?, 1967 y?l?nda 3 y?l hapis cezas?na çapt?r?ld?).

Celal Çelebiyev, 1976’da K?r?m’a ta??nd???ndan sonra pasaport rejiminin kas?tl? ihlali suçundan mahkum edilerek 15 günlik ve 1 y?ll?k mahkumiyetlere maruz kald?. K?r?m’dan be? kez zorla sürgün edildi. K?r?m Tatar Halk?na kar?? uygulanan ayr?mc?l?k politikalar?n? protesto ederek ve K?r?m Tatar devletçili?inin iadesi talebinde bulunarak defalarca açl?k grevi ilan etti.

1979 y?l?nda onun Karasubazar (Belogorsk) ilçesine ba?l? Töben Saray (Krivtsovo) köyündeki evi ve mülkü yetkililer taraf?ndan müsadere edilerek zengin bir ki?isel kütüphanesi ya?malanm??t?r. Celal Çelebiyev, zorunlu olarak arkada? ve tan?d?klar?nda ya?ad???ndan sonra 1980’de yak?nlar? taraf?ndan kendisine sa?lanan geçici bir konuta ta??nm?? ve hala daha orada ya?amaktad?r.

Ayn? zamanda o, K?r?m’?n gerçek yer adlar?n?n ara?t?r?lmas? ve iadesi ile ilgili çal??malar?n? yapmaktayd?. Y?llard?r dola?t???ndan ve ac?nacak ko?ullarda ya?ad???ndan dolay? sa?l??? çok kötü etkilenmi? Celal A?a görme engelli olmu?tur.

Bugün Celal Çelebi, K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? saflar?nda K?r?m Tatar Halk?n?n çi?nenen haklar?n?n iadesini sa?layacak mücadelelerin verilmesi için, yapt??? büyük hacimli bilimsel eserlerin yay?nlanmas? için, umutsuz bir durumda bulunurken hayatta kalmak için sava?maya devam ediyor.

Onun, K?r?m Özerk Cumhuriyeti Milliyetleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi’ne konut sa?lanmas? için yapt??? ba?vurular cevaps?z kalmaktalar.

Y?llard?r onun ya?am ko?ullar?n?n K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve sosyal aktivistler taraf?ndan incelendi?inden sonra yetkili makamlara konuyla ilgili ba?vurular?n tekrar-tekrar yap?lmas?na ra?men sorun hala da çözümsüz kal?r.

Kendi görevlilerinin bu vurdumduymazl?k ve merhametsizli?i ile kar??la?maktan hayal k?r?kl???na u?rayanlar?n Türkiye Cumhurba?kan? ve Ba?bakan?na konuyla ilgili ba?vurular? hiç ?a??rtmaz.

Biz 70’li y?llarda anavatan?m?za geri döndü?ümüz süreçte benzeri zorluk ve haks?zl?klarla kar?? kar??ya gelirdik ve buna kar?? mücadeleler verirdik.

Fakat o zaman komünist totaliter rejiminin bask?s? alt?nda bulunan K?r?m’daki K?r?m Tatarlar?n?n say?s?10.000 civar?ndayd?.

Bugün ise aram?zdan ç?kan milletvekillerinin, üst düzey hükümet yetkililerinin, bakanlar?n, yasal hizmetler mensuplar?n?n, savc?lar?n, yarg?çlar?n, KTMM’nin varl???nda deste?e ihtiyaç duyan vatanda?lar?m?z?n sorunlar?n?n çözülmeye hiç çal???lmad??? nas?l de?erlendirilebilir? Milletta?lar?m?z?n zorunlu sürgünleri (Yalta, Gözleve (Yevpatoriya)), mezarl?klar?n tahrip edilmesi, camilerin yak?lmas?, insanlar?n sakat b?rak?lmas? (Hairov), haks?z yere mahkumiyetler (D. Ametov) cezas?z b?rak?larak müsaade edilir.

Günümüzde «Ya kim K?r?m Tatarlar?n?n hak ve menfaatlerini savunur?» diye sorulan sorunun ortaya ç?kmas? ?a??rt?c? de?il mi?

Yukar?dakilere dayanarak K?r?m Özerk Cumhuriyeti Milliyetleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi’nden ?iddetle talep etti?imiz ?eyler ?unlard?r:

1. En k?sa sürede K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? olan görme engelli Celal Çelebiyev’in konut sorunununu çözmek;

2. Celal Çelebi’nin eme?inin geçti?i tarihsel aç?dan çok önemli K?r?m’?n gerçek toponimisi üzerindeki bilimsel ara?t?rmalar?n yay?nlanmas?n?n K?r?m Özerk Cumhuriyeti Milliyetleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi’nce finanse edilmesini sa?lamak.

 

KARASUBAZAR toplumundan

KARASUBAZAR toplumundan

 

MF Bilgi Merkezi

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня