K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu, Halk Cephesi\’nin inisiyatiflerini destekledi

Post navigation

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu, Halk Cephesi\’nin inisiyatiflerini destekledi

3 ?ubat 2012’de Akmescit (Simferopol) ?ehrinde K?r?m Tatar Halk Cephesi ?cra Komitesinin KTDF Ba?kan? Ünver Sel ve arkada?lar?yla görü?meleri gerçekle?tirildi.

 

Görü?meye K?r?m Tatar Halk Cephesi’ne giren sivil tolum kurulu?lar?n ba?kanlar? ve K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? Daimi Meclisi temsilcileri kat?ld?.

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu, Halk Cephesi'nin inisiyatiflerini destekledi

Onlar içinde:

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? Enver Ametov;

Ünlü K?r?m Tatar ve Türk yazar? Cengiz Da?c?’n?n soyu olan K?r?m Tatar Milli Hareket Veteran? Timur Da?c?;

K?r?m Mühendislik Pedagoji Üniversitesi Doçenti, Birle?mi? Solcular ve Köylüler Ukrayna Partisinin K?r?m’daki Bölgesel Organizasyonu Ba?kan? Dr. Enver Umerov;

Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan? Dr. Vasvi Abduraimov;

Uluslararas? K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Dr. Nadir Bekirov;

«Vatanda?» Hay?r Vakf? Ba?kan? Rustem Halilov;

K?r?m Tatar Halk Cephesi Organizasyon Komitesi Üyesi Rinat ?aymardanov;

«K?r?m Yurt» Sivil Toplum Kurulu?u Ba?kan? Rustem Emirov;

«?leri» Sivil Toplum Kurulu?u Ba?kan? Memet Kemaletdinov;

«Hak Yolu» Müslüman Cemiyeti Ba?kan? Nariman Cemilev;

«Sabur» Müslüman Cemiyeti Ba?kan? Kamil Ametov;

K?r?m Özerk Cumhuriyeti Tatar ve Ba?kurt Federasyonu — Marat Massalimov

 

K?r?m Tatar Halk Cephesi’nin kat?l?mc?lar?, Ünver Sel ve arkada?lar?n? Halk Cephesi’nin kurulu? tarihi ve iki ana inisiyatifi hakk?nda bilgilendirmeye çal??t?lar. Konu?ma s?ras?nda KTMM ba?kanlar?n?n K?r?m Tatar Halk? ad?na karar verme ve konu?ma hakk?n? gasp etmeleri; Ukrayna Cumhurba?kan? V.F.Yanukoviç’in K?r?m Tatar sorunlar?n?n çözümüne yönelik giri?imlerine kat?lmay? aç?ktan reddetmeleri; K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iadesi konular?nda tam eylemsizlikleri fonunda K?r?m Tatarlar?n?n milli trajedisini uluslararas? düzeyde speküle etmeleri ortaya ç?kar?larak Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov’un politikalar?n?n K?r?m Tatar Halk?n?n aleyhine oldu?u aç?kça belirtildi.

 

Bunun için K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? ve K?r?m Tatar Halk Cephesi çat?s? alt?nda birle?ik hale gelen kurulu?lar?nca temsil edilen K?r?m Tatar toplulu?u K?r?m Tatarlar?n?n Ukrayna Hükümeti ile K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n Yasal ?adesi konusunda ba??ms?z ve aç?k bir diyalog kurmak gerekti?i karar?n? ald?.

 

Halk Cephesi’nin ana amaçlar? ?unlard?r: Ukrayna Cumhurba?kan?n?n, Ukrayna Cumhurba?kanl??? ?daresi temsilcilerinin, Ukrayna Bakanlar Kurulu temsilcilerinin, Ukrayna ?nsan Haklar? Ombudsman?n?n, Ukrayna Yüksek Radas? fraksiyonlar? ba?kanlar?n?n, Ukrayna Yüksek Radas? komiteleri ba?kanlar?n?n, Ukrayna Milletvekillerinin, K?r?m Tatar Halk Cephesi temsilcileriyle birlikte K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n inisiyatiflerinin:

 

1. 18 May?s 2012’de Akmescit (Simferopol) ?ehrinin Merkez Meydan?nda Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?n? düzenleme inisiyatifinin;


2. 2010 y?l?nda Ukrayna Cumhurba?kan? V.F. Yanukoviç’in K?r?m Özerk Cumhuriyeti Hükümetine verdi?i K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n?n iadesi ile ilgili Ukrayna Kanununun üzerinde çal???lmas? ve kabul edilmesini sa?layan bir dizi önlemlerin al?nmas? emri uyar?nca K?r?m Özerk Cumhuriyeti Hükümetinin K?r?m Tatar Halk Cephesi ile birlikte 18 May?s 2012 y?l?na kadar K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanununun üzerinde çal???ld?ktan sonra söz konusu Kanunun kabul edilmesi ve yürürlü?e girmesine yönelik ortak eylemler inisiyatifinin

— realize edilmesidir.

?unun ba?lam?nda K?r?m Tatar Halk Cephesi, K?r?m Özerk Cumhuriyeti Hükümetinin K?r?m Tatar Halk Cephesi ile birlikte 18 May?s 2012 y?l?na kadar K?r?m Tatar Halk?n?n Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanununun üzerinde çal???larak kabul edilmesi ve yürürlü?e girmesine yönelik ortak eylemler inisiyatifiyle ve 18 May?s günü Ola?anüstü K?r?m Tatar Milli Toplant?s?n? düzenleme ile ilgili önerilerde bulundu.

 

Ünver Sel, görü?me s?ras?nda KTDF’nun Halk Cephesinin inisiyatif ve amaçlar?na destekçi oldu?unu belirtti ve ileride K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’da hukuki ve siyasi durumu ve perspektifleri konusunda daha yo?un etkile?im ve i?birli?i gerekti?ini vurgulad?.

 

Ünver bey, ek olarak Federasyon ad?na konuyla ilgili resmi mektubu sunarak KTHC’nin i?birli?i önerisine KTDF’nun resmi tepkisini ortaya koydu.

Mektubun tam metni:

KIRIM TATAR DERNEKLER? FEDERASYONU (KTDF) 

?lgi: 13 ?ubat 2012 tarih, 38 say?l? yaz?ya cevap

Tarih ve Say?: 18.02.2012/29

 

KIRIM TATAR HALK CEPHES? ?CRA KOM?TES?’NE

 

Say?n: Vasvi ABDURA?MOV,

K?r?m Tatar Halk Cephesi ?cra Komitesi’nin sizin vas?tan?z ile gönderdi?i davette, ilgili te?kilatlanman?n geçti?imiz 28 Ocak 2012 tarihli konferans?na at?f yap?lmaktad?r. Bu konferansta 15 adet yasal ve me?ru K?r?m Tatar sivil toplum te?kilat?n?n kat?l?m?yla K?r?m Tatar Halk Cephesi (KTHC)’nin bir mutabakat muht?ras? yay?nlayarak kuruldu?u anla??lmaktad?r.

Daha sonra 31 Ocak 2012 tarihinde K?r?m’daki Tatar-Ba?k?rt Federasyonu’da ilgili mutabakata 16. sivil toplum kurulu?u s?fat?yla imza atarak KTHC’ne kat?lmas? da te?kilatlanman?za güç katt??? aç?kca görülmektedir. Davetiniz d???nda bas?nda Özbekistan’daki K?r?m Tatar Diasporas?’ndan da destek ald???n?z? memnuniyetle ö?rendik.

Büyük mücadele ve çilelerle dolu K?r?m Tatar halk?n?n siyasi tarihi, kimi zaman birle?me ve kimi zamanda bölünme ya?am??t?r. Halk?m?z?n 1917 Kurultay? sonucu te?ebbüs etti?i ba??ms?zl?k hareketi maalesef ba?ar?l? olamam??t?r. Bu tecrübe sonucu gerçekle?tirilen 1921 K?r?m Otonomisinin d??ar?dan sonland?r?lmas? halk?m?za çok ac?lar ya?atm??t?r. Halk?m?za uygulanan sürgün ve imha etme politikas? tarihimizde bir dönüm noktas?d?r.

Sürgünlükte geçen onlarca y?ldan sonra büyük bir mücadele ve refleks ile vatan?m?z K?r?m’a göç etme sürecimiz, halk?m?z?n birlik ve beraberli?i aç?s?ndan takdire ?ayand?r. Bu süreç sonucunda olu?an K?r?m Tatar Kurultay? , halk?m?za bir müddet birlik sa?lamas?na ra?men; zamanla bölünmeye de sebep olmu?tur. Kurultay’?n icra organ? K?r?m Tatar Milli Meclisi y?llar içerisinde y?pranm??, kendini yenileyememi? ve içinde belirli klik ve klanlar? bar?nd?ran çok sorunlu bir yap?ya dönü?mü?tür.

Günümüzde K?r?m’da ya?anan çok s?k?nt?l? bir dönemde, 16 K?r?m Tatar sivil toplum kurulu?u olarak bir araya gelip kurmu? oldu?unuz, K?r?m Tatar Halk Cephesi’ni gönülden tebrik ediyoruz. Faaliyetlerinizde ba?ar?lar diliyoruz. Davet mektubunuzda belirtmi? oldu?unuz prensip ve amaçlar?n?z? destekliyoruz. K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu (KTDF)’na tekliflerinizi payla??yoruz.

Türkiye kanunlar?na göre kurulan ve faaliyet gösteren Federasyonumuzun, önümüzdeki resmi Kongresi’nde K?r?m Tatar Halk Cephesi’ne kat?l?m davetinizi gündeme alaca??m?z? bildirerek; KTHC ?cra Komitesi’nin ?ahs?nda tüm ilgili sivil toplum kurulu?lar?n?n üyelerini tebrik ediyor ve çal??malar?nda ba?ar?lar diliyoruz.

Ünver SEL
KTDF Genel Ba?kan?

Görü?menin sonunda Ünver Sel, Halk Cephesine K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu ad?na sayg? ve birlik bir i?areti olarak K?r?m Tatar Halk?n?n büyük fikir ve e?itim adam? ?smail bey Gasp?ral?’n?n portresini sundu.

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu, Halk Cephesi'nin inisiyatiflerini destekledi
K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu, Halk Cephesi'nin inisiyatiflerini destekledi
K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu, Halk Cephesi'nin inisiyatiflerini destekledi
Görü?menin sonunda Ünver Sel, Halk Cephesine K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu ad?na sayg? ve birlik bir i?areti olarak K?r?m Tatar Halk?n?n büyük fikir ve e?itim adam? ?smail bey Gasp?ral?'n?n portresini sundu

Ünver bey, ek olarak Federasyon ad?na konuyla ilgili resmi mektubu sunarak KTHC'nin i?birli?i önerisine KTDF'nun resmi tepkisini ortaya koydu

 

MF Bas?n Servisi


 

Похожие материалы

Ретроспектива дня