K?r?m Tatarlar?, Obama\’ya mektup yazd?lar

Post navigation

K?r?m Tatarlar?, Obama\’ya mektup yazd?lar

8 Ekim 2013’de Simferopol (Akmescit) ?ehrinde K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n kurdu?u Tazminat Komitesi’nin bir toplant?s? düzenlendi.

 

Milli Hareket Veteranlar?  Tazminat Komitesi Ba?kan? Timur Da?c?K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?ndan olan Robespyer Gralov, Timur Da?c?, Refat Cemilev, Ablâziz Ke?fetdinov, ?evket Memetov, Seyitveli Seyitveliev, Refail Seyitumerov, Rustem Suleymanov, Eskender Umerov ve Ruslan Eminov, Tazminat Komitesi’nin toplant?s?na kat?ld?lar.

Timur Da?c?, Tazminat Komitesi Ba?kan? seçildi.

Komitenin ilk toplant?s?nda, Amerika Birle?ik Devletleri Ba?kan? Barack Obama’ya ba?vuru metni kabul edildi. Ba?vuruda K?r?m Tatar Halk?n?n u?rat?ld??? bask?c? politikalar?n organizasyonunda ABD’nin rolü belirtilerek Barack Obama’ya K?r?m Tatar Halk?ndan özür dileme ça?r?s?nda bulunularak 1944’te bask?c? politikalar ve zorla tahliyeler sonucundaki kay?plar?n telafi edilmesi istendi.

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n, ABD Ba?kan? Barack Obama’ya tazminat talebini içeren ba?vurunun tam metnini dikkatinize sunmaktay?z:

09.10.2013

Amerika Birle?ik Devletleri Ba?kan?
Barack Obama’ya

 

Amerika Birle?ik Devletleri Ba?kan? Say?n Barack Obama!

E?itlik ve adalet u?runa mücadele eden K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n olu?turdu?u Tazminat Komitesi’nin size ve büyük Amerikan halk?na en samimi sayg?lar?m?z?n ifadelerini kabul etmenizi rica ediyoruz.

8 Ekim 2013’de Simferopol (Akmescit) ?ehrinde Amerika Birle?ik Devletleri Ba?kan? Barack Obama’ya Ba?vurunun kabul edildi?i K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?nca olu?turulan Tazminat Komitesi’nin bir toplant?s? düzenlendi.

Size bu konuyla ilgili bilgi edinerek karar alman?z için i?bu Ba?vurumuzu gönderiyoruz.

Söz konusu Ba?vurunun kopyalar? Ukrayna Cumhurba?kan?na, AB yöneticilerine, AB’ye üye olan ülkelerin devlet ba?kanlar?na, BDT’na üye olan ülkelerin devlet ba?kanlar?na ve dünyan?n önde gelen haber ajanslar?na gönderilecektir.

Cevab?n?z? 95011, Украина, АР Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 3/5, Дагджи Т.Ш. adresine göndermenizi rica ediyoruz.

Sayg?lar?m?zla,


Milli Hareket Veteranlar?
Tazminat Komitesi Ba?kan? Timur Da?c?

K?r?m Tatarlar?, Obama'ya mektup yazd?lar

*   *   *

 

Amerika Birle?ik Devletleri Ba?kan? Barack Obama’ya Mektubun Eki

Amerika Birle?ik Devletleri Ba?kan?
Barack Obama’ya

Amerika Birle?ik Devletleri Ba?kan? Say?n Barack Obama!

E?itlik ve adalet u?runa mücadele eden K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar?n?n olu?turdu?u Tazminat Komitesi’nin size ve büyük Amerikan halk?na en samimi sayg?lar?m?z?n ifadelerini kabul etmenizi rica ediyoruz.

Mektubumuzu okuman?zdan önce haritaya bir göz at?n?z ve Karadenizi bulunuz. Orada K?r?m yar?madas?n? göreceksiniz. Bu bizim evimiz, bu bizim vatan?m?zd?r. Bu, en ?a??rt?c? güzelli?e sahip dünyan?n bir parças?d?r. O her zaman farkl? farkl? halklarda k?skançl?k ve haset uyand?rarak ona sahip olma h?rs?n? körükleyegelmi?tir.

K?r?m Tatarlar?n?n trajedisi dünya toplumunca bilinmektedir. 1944 y?l?nda Stalin’in emri üzerine K?r?m’?n yerli halk? Orta Asya bozk?rlar?na ve Ural’a sürgün edildi. K?r?m Tatarlar?n?n toplam nüfusunun yar?s? ölmü?tür. Bu gerçek bir soyk?r?md?. Biz, halk olarak meydana geldi?imiz vatan?m?zdan, evlerimizden, mülkiyetimizden, kamu ve ulusal mal ve mülkümüzden yarg?s?z olarak mahrum b?rak?ld?k. Özerkli?imiz ortadan kald?r?ld? ve biz, devletçili?imizden mahrum b?rak?ld?k.

Vatana dönü? mücadelesi uzun y?llard?r sürdürüldü. Yüzlerce insanlar?m?z cezaevlerine ve kamplara hapsedildi. Bir nesil yerine ba?kas? gelmekteydi. Ve sadece Gorbaçov’un geli?iyle bize, vatan?m?za dönme izni ç?kt?.

?kinci Dünya Sava?? s?ras?nda Nazilerle i?birlikçilik, K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’dan topyekün sürgünü için uydurulan bahanedir. Bu blöf, bu iftira söz konusu insanl?k d??? hareketin uygulanmas? için uydurulmu?tur.

Ar?iv belgeleri ve sava? olaylar?n?n tan?klar?, Amerika Birle?ik Devletleri’nin K?r?m sürgününün suçlusu oldu?unu belirtmektedirler. Sizin Ülkeniz, Nazi Almanya’s?na kar?? sava??ld??? s?rada Sovyetler Birli?i’nin zor durumundan yararlanarak Stalin’i K?r?m’da etnik temizlik uygulama karar? almaya zorunda b?rakt?.

Biz, bütün halk?m?z?n ya?ad??? faciada Stalin’in suçunu hiçbir ?ekilde hafifletmiyoruz, fakat o zaman ülkenizi yöneten Roosevelt ve onun etraf?ndakileri, K?r?m Tatar Halk?n?n ya?ad??? soyk?r?mdan ve bu trajedi s?ras?nda u?rat?ld??? kay?plardan sorumludurlar.

Bu olaylar çok uzun zaman önce ba?lad?. 20’li y?llar?n ba??nda K?r?m’da açl?k ya?and?kta açlara yard?m eden American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), Simferopol’da zuhur etti. Daha sonra söz konusu kurulu?un yöneticilerinden biri olan Rosen, «SSCB’e gelir sa?layacak Sovyetler Birli?i’nde Yahudi özerkli?inin kurulma projesi»ni içeren bir yaz?y? Sovyet hükümetine ula?t?rmaya çal??t?. Bu projeye göre Odessa ve Kherson ?lçeleri, K?r?m’?n kuzey k?sm?, Abhazistan’dan Soçi ?ehrine kadar uzanan Karadeniz sahili boyundaki bölgeler Yahudi özerkli?ine dahil edilmeliydi. Öncelikle 500.000 Yahudinin, Ukrayna’n?n bat? bölgelerinden ve Belarus’tan sözü geçen topraklara ta??narak yerle?mesi planland?.

Rosen, Sovyetler Birli?i Komünist Partisi Merkez Komitesi (SBKP(b) MK) Politbürosuna söz konusu yaz?y? ula?t?rd?. Projenin Sovyet iktidar?n?n zirvesinde görü?üldü?ü s?rada Yahudi özerkli?inin i?gal edece?i alan, yava? yava? K?r?m topraklar?na kaym??t?r. Böylelikle «K?r?m projesi» ortaya ç?kt?.

«K?r?m projesi»nin görü?ülmesi Philadelphia’da düzenlenen Amerikan Yahudi Kongresi’nin gündemine girdi. Amerika’n?n en zengin iki yüz insan?n?n temsilcileri, Kongrenin (say?s? be? bine ç?kan) delegelerine ba?vuruda bulundular. Kongrenin aç?l?? töreninde bulunan ABD’nin gelecekteki ba?kanlar? G. Hoover ve Franklin Roosevelt, «K?r?m projesi»nin görü?ülmesini memnuniyetle kar??lad?lar, SSCB Yahudileri Toprak Yönetimi Komitesi Ba?kan? Smidoviç ise, Sovyetler Birli?i Hükümeti ad?na: SSCB’de kredi kar??l???nda K?r?m’?n Yahudiler taraf?ndan sömürgele?ece?ini aç?klad?. Sovyetler Birli?i’nin Amerika Birle?ik Devletleri ile ili?kilerinin geli?tirilece?i Yahudilerce vaadedilerek de Moskova sözle?me imzalamaya ça?r?ld? ve isteklendirildi. Böylelikle «K?r?m California’s?» adl? proje do?du.

«Agro-Joint», bu program kapsam?nda Sovyetler Birli?i’ne yirmi milyon dolar kredi verdi.  Tüm bu miktar kar??l???nda K?r?m’?n 375 hektarl?k alan?na tahviller kredinin kar??l??? olarak Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Merkez Yürütme Kurulu’nca yay?nlanarak «Agro-Joint»e verildi ve «Agro-Joint» taraf?ndan Amerika Birle?ik Devletleri’nde da??t?ld?.

1954 y?l?, kredinin geri ödenece?i y?l olarak belirlendi.

1937 y?l?nda 150.000’den fazla Yahudi K?r?m’a yerle?tirildi, 250’den fazla yerle?im yeri olu?turuldu ve geni?letildi. Fakat birazdan Sovyet yöneticileri, Karadeniz bölgesinde «yeni ?srail»in kurulmas?na ilgisini kaybetti. K?r?m Özerk Cumhuriyeti’ni yönetenler, bu projenin uygulanmas?na kesinlikle kar??yd?lar, çünkü K?r?m’?n Rus askerleri taraf?ndan i?gal edilmesinden sonra Romanya’ya kaçan K?r?m Tatarlar?n? geri döndürmeye karar verdiler. Stalin, «K?r?m California’s?» projesine kar?? olumsuz tutumlar?n? belirten K?r?m Özerk Cumhuriyeti’nin milliyetçi yöneticilerini hapislere att?rarak idam ettirdi.

Stalin, etnik nefreti körüklememek için bu projeyi kapatt?. Fakat paray? iade etmedi. Arazi mülkiyet hakk? veren senetler Amerikal?lar?n elinde kald?. Para iadesi 1945’te ba?lat?lmal?yd?.

Nazi Almanyas? ile sava? ba?lad?. Amerika, lend-lease uyar?nca Sovyetler Birli?i’ne önemli ölçüde yard?m sa?lamaktayd?ysa, yard?m?n miktar? y?ldan y?la gittikçe azalmaktayd?. Stalin, 1941 y?l?ndan beri müttefikleri ikinci cephe açmaya ?srarla ça??rd?, çünkü ona göre bu takdirde Almanya’n?n kendi ordusunun 40 tümenini Do?u Cephe’den geri alaca?? umulurdu. Fakat bu sorunun çözümü ertelendi ve sadece 1943 y?l?n?n sonunda Tahran Konferans?’nda Stalin’in «K?r?m California’s?»n?n kurulmas? için K?r?m’?n bo?at?lmas?n? garanti alt?na almas?ndan sonra sorun çözüme ula?t?r?ld?.

 

Yugoslavya eski ba?kan yard?mc?s? Milovan Dzhilas’?n an?lar?na göre Stalin, Tahran Konferans?ndan döndükten sonra onun varl???nda Josip Broz Tito’ya «K?r?m California’s?» tahvillerinin en büyük sahiplerinden biri olan Franklin Roosevelt ile konu?tu?u konuyu anlatt?. ABD ba?kan?, lend-lease yard?mlar?n?n sona ermesi ve müttefik askerlerinin Fransa’da ini?inin reddi tehdidi alt?nda «K?r?m California’s? » projesinin yeniden canland?r?lmas? talebinde bulundu. Dzhilas: «Siz K?r?m ile ilgili bir karar almay?ncaya kadar biz ikinci cephe açamayaca??z», — diye al?nt?lad?. Stalin’in Amerikal?l?r?n isteklerini redetti?i takdirde sava??n ne kadar uzun sürece?ini ve K?z?l Ordu kay?plar?n?n ne kadar artaca??n? tahmin etmekten ba?ka bir ?ey kalmazd?.

Amerika’ya «K?r?m California’s?» gerekiyordu ve Stalin, K?r?m Tatarlar?n?n, Yunanlar?n, Ermeni ve Bulgarlar?n topyekün sürgün edilmeleri için bahane bulmay? emir etti.

K?r?m’?n Nazi i?galcilerinden kurtulmas?ndan önce sadece K?r?m Tatarlar?n?n de?il, zorla tahliyeye tabi tutulacak di?er halklar?n temsilcilerinin Nazi i?birlikçili?iyle suçlaman?n kan?t taban? olu?turulmal?yd?. Otuzlu y?llarda milyonlarca insan casusluk ve vatana ihanet suçundan Stalin’in kamplar?na hapsedilerek ölüme terk edildiler. Yani NKVD asl? olmayan ve hiçbir gerçekli?i olmayan suçlamalar?n haz?rlanmas?nda tecrübe sahibiydi ve Beria kendi görevini tümüyle yerine getirdi.

 

18 May?s 1944’de K?r?m Tatarlar? sürgün edildi, onlar?n ard?ndan Yunanlar, Ermeniler, Bulgarlar sürgüne gönderildi. Onlar?n tümü ihanetle suçland?. «K?r?m California’s?» için en büyük engel ortadan kald?r?ld?. 9 gün sonra K?r?m’?n tamamen bo?at?ld???ndan sonra ikinci cephe aç?ld?.

Amerikan büyükelçisi Averell Garriman, 1944 Haziran?nda Stalin ve Molotov ile görü?tü. Amerikal?lar, dünyan?n her yerinden Yahudilerin toplanaca?? cumhuriyetin kurulmas? için K?r?m’?n ekonomisine 10 milyar dolarl?k yat?r?m teklif ettiler. Roosevelt, 1945 ?ubat?nda Yalta Konferans? s?ras?nda K?r?m’?n terk edilen kasaba ve köylerini görebildi. O, Stalin’in verdi?i sözü tuttu?una kanaat getirdi. Art?k ise «K?r?m ?sraili»nin kurulmas?na ba?lang?ç yapmak mümkündü.

Ama kader ba?ka türlü tecelli etti: 1945 Nisan?nda Roosevelt vefat etti. Fakat ABD, «K?r?m projesi»ni uygulama planlar?ndan vazgeçmedi. Washington’da, Casablanca’da, Tahran’da, Malta’da, Yalta ve Potsdam’da yap?lan en önemli uluslararas? konferanslara katk?larda bulunan Franklin Roosevelt ve Harry Truman’?n askeri dan??man?, 1947’den itibaren ise ABD D??i?leri Bakan? George Marshall, Amerikan sanayicisi, devlet adam? ve diplomat? olan A. Harriman’a ?öyle yazd?:

«De?erli Averell!

 

Ba?kan Truman planlar?n?z? onayl?yor. O sadece ?unu ekledi. Dünyan?n her yerinden Yahudilerin engelsiz olarak ula?t?r?laca?? Yahudi cumhuriyetinin ve Sovyet Karadeniz Filosu üssünün K?r?m’da bir arada bulunmas?, öngörülemeyen sonuçlara götürebilecek uyumsuzluk olarak de?erlendiriliyor. Onun, «K?r?m projesi»nin hayata geçebilmesi ile ilgili ?üphelerinin sebebi en ba??ndan ?uydu. K?r?m askerden ar?nd?r?lm?? bir bölge haline gelmelidir. Stalin’e filoyu Sevastopol ‘dan ba?ka yere ta??maya haz?r olmak gerekti?ini bildirin» …

Ancak Truman ile Stalin ortak bir dil bulamad?lar. Muhtemelen Stalin, Yahudi özerkli?inin arkas?nda gizlenen ABD’nin gerçek amac?n?n fark?na vard?. Onlar, K?r?m’? askeri bir üse dönü?türmek için Sevastopol’a sahip olmal?yd?lar.

 

Sonuç olarak «K?r?m California’s?» projesinin öncülerinden olan Yahudiler casuslukla suçlanarak idam edildi.

Stalin, ahlaki aç?dan borçlar?n? ödemek için 1946 y?l?ndan itibaren Filistin’deki ?srail isyanc?lar?na Bulgaristan üzerinden silah tedarikine ba?lad?. Bundan daha fazla Stalin, ?srail’in kurulmas?n?n öncülerinden biriydi, Sovyetler Birli?i ise 15 May?s 1948’de dünya ülkelerinden birincisi olarak bu devletin ba??ms?zl???n? tan?d?. Yani «K?r?m ?srail’i» sorunu kendili?inden çözülmü? gibi göründü.

Stalin 5 Mart 1953’de öldü, ancak e?i ile Roosevelt’in yan? s?ra Amerika’n?n en zengin ve hepimizce bilinen insanlar?ndan olan Hoover’in, Rockefeller’in, Marshal’?n, MacArthur’un ve ba?kalar?n?n sahip oldu?u «Agro-Joint» tahvilleri, Sovyet hükümeti üzerinde Demokles’in k?l?c? gibi sallanmaya devam ederdi.

Kru?çev, durumdan «ç?k?? yolunu» buldu. «Agro-Joint» kredisini RSFSC hükümeti ald??? için o, K?r?m ?lini Rusya Federasyonu’ndan ay?rarak 1991 y?l?nda ba??ms?z hale gelecek karde? Ukrayna’ya «hediye etti». ABD’nin bask?s? alt?nda sürgün edilen K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’a dönü?ü ise halk?m?z?n ya?ad??? yeni bir trajediye dönü?tü. Halihaz?rda Ukrayna, Amerikal?lar taraf?ndan Tahran Konferans?’nda koyulan bu «saatli bomba» ile u?ra?mak mecburiyetindedir.

Ukrayna, ekonomisinin zay?f olmas? nedeniyle yirmi y?l? a?an bir süre içinde vatanlar?na dönen insanlar?n sorunlar?n? çözmede ba?ar?l? olamad?. Geri dönenlerin birço?u evsiz veya iki?er ya da üçer aile olarak in?aat? tamamlanmayan evlerde bar?nmak zorundad?rlar. Onlar?n evlerini in?a etti?i yerle?im yerlerinde, köylerde normal bir hayat için temel ko?ullar yoktur. Avrupa ülkeleri ve Kanada bizim insanlar?m?za yard?m etmeye çal???yorlar, fakat bu katk?lar?n da yeterli olmad??? aç?kt?r. Ayn? zamanda halk?m?z?n kaderini ölçülenmeyecek kadar kötü etkileyen Amerika Birle?ik Devletleri, kenara çekilmekle yetiniyor.

Nazi Almanya’s?na kar?? sava? insanl??a çok bela getirdi. Sürgün edilen K?r?m Tatarlar?n?n 88.000’i, yani yakla??k yar?s? Orta Asya’n?n bozk?rlar?nda ve Ural’da ya?amlar?n? yitirmi?tirler. Almanlara lay???nca de?er vermeliyiz ki, onlar kendi suçlar?n? itiraf ederek tövbede bulundular ve Yahudi halk?n?n u?rat?ld??? maddi ve manevi zarar? tamam?yla telafi etmeye çal???rlar.

Biz, Amerika Birle?ik Devletleri’nin bariz gerçekleri inkar etmeye, bahaneler aramaya ve özellikle «K?r?m California’s?» projesini yeniden canland?rmaya çal??mayaca??n? umuyoruz.

 

Dürüst ve vicdanl? politikac?lar?n iktidara gelerek seleflerinin günahlar? için özür dileyip tarihe geçtikleri bilinmektedir. Böyle devlet adam?, bu günahlar?n onun halk?na kara bir leke olarak dü?memesi için kendi aç?s?ndan mümkün olan her ?eyi yapar. Almanya bunun bir örne?idir. Biz de ABD’nin Almanya gibi kendi suçlar?n? itiraf ederek sürgündeki masum insanlar?n hayatlar?n? kaybetmelerinden dolay? derin üzüntü duyarak tövbede bulunmalar?n? ve K?r?m Tatarlar?n?n u?rat?ld??? tüm maddi ve manevi kay?plar? telafi etmelerini isteriz.

K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? Tazminat Komitesi Konferans?nda kabul edildi

 

Ba?kan Timur Da?c?

 

Ba?vuruyu içeren mektup do?rudan Beyaz Saray’a ve ABD D??i?leri Bakan? John Kerry’ye gönderildi.

Buna ek olarak Barack Obama’ya ba?vuruyu içeren mektup a?a??dakilere:

Avrupa Birli?i liderleri —

Avrupa Konseyi Ba?kan? Herman Van Rompuy’a
Avrupa Birli?i Konseyi Ba?kan? Algirdas Butkevicius’a
Avrupa Parlamentosu Ba?kan? Martin Schulz’a
Avrupa Komisyonu Ba?kan? Jose Manuel Barroso’ya
AB Komisyonu’nun Geni?leme ve Kom?uluk Politikas?ndan Sorumlu Komiseri Stefan Füle’ye

AB üyesi ülkelerin ba?kanlar? —

Macaristan Cumhurba?kan? Janos Ader’e
K?br?s (Rum) Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Nikos Anastasiadis’e
Letonya Cumhurba?kan? Andris Berzins’e
?spanya Ba?bakan? Mariano Rahoyu Bray’a
Romanya Cumhurba?kan? Traian Basescu’ya
Slovak Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Ivan Gasparoviç’e
Litvanya Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Dalia Grybauskaite’ye
Çek Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Milos Zeman’a
Estonya Ba?kan? Toomas Hendrik Ilves’e
Polonya Cumhurba?kan? Bronislaw Komorowski’ye
Portekiz Ba?bakan? Pedro Manuel Coelho’ya
?ngiltere Ba?bakan? David Cameron’a
Almanya Ba?bakan? Angela Dorothea Merkel’e
H?rvatistan Ba?bakan? Zoran Milanoviç’e
?talya Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Giorgio Napolitano’ya
Finlandiya Meclis Ba?kan? Sauli Niyniste’ye
Fransa Cumhurba?kan? François Hollande’ye
Yunanistan Cumhurba?kan? Karolos Papulyas’a
Slovenya Cumhurba?kan? Borut Pahor’a
Bulgaristan Ba?kan? Rosen Plevneliev’e
?sveç Ba?bakan? Jon Fredrik Reinfeldt’e
Belçika Ba?bakan? Elio Di Rupo’ya
Hollanda Ba?bakan? Mark Rutte’ye
Avusturya Cumhurba?kan? Heinz Fischer’e
?rlanda Devlet Ba?kan? Michael D. Higgins’e
Danimarka Ba?bakan? Helle Thorning-Schmitt’e

BDT Devlet Ba?kanlar? —

Ukrayna Cumhurba?kan? Viktor Yanukoviç’e
Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin’e
Azerbaycan Cumhurba?kan? ?lham Aliyev’e
Ermenistan Cumhurba?kan? Serj Sarkisyan’a
Belarus Cumhurba?kan? Aleksandr Luka?enko’ya
Gürcistan Devlet Ba?kan? Mikheil Saaka?vili’ye
Kazakistan Cumhurba?kan? Nursultan Nazarbayev’e
K?rg?zistan Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Almazbek Atambayev’e
Moldova Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Nicolae Timofti’ye
Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurba?kan? Emomali Rahmon’a
Türkmenistan Devlet Ba?kan? Gurbanguli Berdimuhamedov’a
Özbekistan Cumhurba?kan? ?slam Kerimov’a gönderildi.

Mektuplar e-posta ve resmi posta yollar?yla al?c?lara gönderildi.

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня