KTDF Genel Ba?kani ?nver Sel, Yalta Uluslararasi Ekonomik Forumu\’nun a??l?? oturumunda konu?tu

Post navigation

KTDF Genel Ba?kani ?nver Sel, Yalta Uluslararasi Ekonomik Forumu\’nun a??l?? oturumunda konu?tu

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ünver SEL, K?r?m Cumhuriyeti’nin Yalta ?ehrinde Myria Rixos Hoteli’nde yap?lan «Yalta Uluslararas? Ekonomik Forumu» nda aç?l?? oturumunda konu?tu.


Moderatörlü?ünü dünyaca ünlü yönetmen Andrey Nazarov’un yapt??? Forumun birinci aç?l?? oturumuna; Rusya Federasyonu Ba?kan? Viladimir Putin’in K?r?m Cumhuriyeti Temsilcisi Oleg Belavantsev, Rusya Feerasyonu Federal Hükümeti K?r?m ??leri Bakan? Oleg Savelyev, K?r?m Cumhuriyeti Ba?kan? ve Ba?bakan? Sergey Aksyonov, Rusya Federasyonu K?r?m Cumhuriyeti Sivastopol ?ehri Ba?kan? Sergey Menyaylo,K?r?m Cumhuriyeti Parlamento Ba?kan? Vladimir Konstantinov, Rusya Federasyonu Ba?kanl??? Özel Giri?imciler Komiseri Boris Titov, Rusya Devlet Dumas? Milletvekili-Ekonomist Prof. Dr. Sergey Glazyev, Rusya Federasyonu Ba?bakanl??? Hukuk Mü?aviri Sergey ?ahray ve K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ünver Sel kat?ld?.

 

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ünver Sel’in Türkçe yapt??? konu?ma simultane olarak Rusça ve ?ngilizceye çevrildi. KTDF Genel Ba?kan? Ünver Sel’in konu?mas? a?a??dad?r.

K?r?m Tatar Dernekleri Federasyonu Genel Ba?kan? Ünver SEL

«Say?n Ba?kan, De?erli kat?l?mc?lar, Han?mefendiler, Beyefendiler;

 

Türkiye-Rusya ili?kileri uzun bir tarihi geçmi?e sahiptir. ?çinde bulundu?umuz 2015 y?l?, Türk-Rus diplomatik hayat?n?n 95. y?l?d?r.

 

K?r?m yar?madas?, 2014 y?l?nda Ukrayna’da ya?anan iç sava? süreci içerisinde referandum ile Ukrayna’dan ayr?larak Rusya Federasyonu’na kat?lm??t?r. Bu referandum sonras? K?r?m Cumhuriyeti kurulmu?tur.

 

Türkiye’nin K?r?m ile ilgisi 1000 y?l? a?k?n bir geçmi?e sahiptir. K?r?m’?n Ukrayna içerisinde yer ald??? dönemde K?r?m Tatarlar?, Türkiye ile Ukrayna aras?nda bir köprü vazifesi görmü?tür. Bugün deK?r?m Ttarlar? K?r?m ve Rusya aras?nda köprü vazifesini sürdürecektir.

 

K?r?m Sovyetler Birli?i’nin da??lmas?ndan sonra içinde yer ald??? Ukrayna döneminde ekonomik, sosyal ve kültürel geli?imini sa?layamam??t?r.

 

Günümüzde K?r?m’?n dünyadan 23 y?l geride kalmas?n?n telafi edilmesi gerekmektedir. K?r?m; acil bir ?ekilde ekonomik, sosyal ve kültürel alanda kalk?nmal?d?r.

 

Bat? ülkelerinin K?r?m ve Rusya’ya kar?? uygulad??? ambargoya Türkiye kat?lmam??t?r. Türkiyeli i? adamlar? K?r?m’?n kalk?nmas?nda göreve haz?rd?r.

 

Türkiyeli i?adamlar?na imkân ve kolayl?klar sa?lan?rsa K?r?m daha ileri gidecektir.

 

Rusya devlet ba?kan? Vladimir Putin, K?r?m Rusya’ya kat?ld?ktan sonra K?r?m Tatarlar?na yönelik ç?kard??? «Rehabilitasyon Kanunu» Türkiye’de bizler taraf?ndan memnuniyetle kar??lanm??t?r.

 

Bu rehabilitasyon kanununun uygulanmas? Türkiye-Rusya ili?kilerini ileriye götürecektir.

 

Gelecek Türkiye ve Rusya’n?n olacakt?r.

 

Sayg?lar?m? sunar?m»

Unver Sel

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня