KTMM ba?kanl???na kim getirilir?

Post navigation

KTMM ba?kanl???na kim getirilir?

Haftal?k «Голос Крыма» («K?r?m Sedas?») gazetesi, Kurultay?n alt?nc? oturumu öncesinde K?r?m Tatar politikac?lar?ndan söz konusu forumun a??r? gizemli sorusunun, yani KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev’in görevden gidip gitmeyece?i ile ilgili sorunun cevaplanmas?n? istedi.

 

KTMM ba?kanl???na kimin getirilece?i ile ilgili soru Milli F?rka ??leri Yöneticisi Vasvi Abduraimov’a «Голос Крыма» («K?r?m Sedas?») gazetesinin muhabirince soruldu:

— Yak?nda KTMM’nin yeni ba?kan?n?n seçilmesi sorununun gündeme getirilece?i Kurultay oturumu yap?lmal?d?r. Bugüne kadar Refat Çubarov ile Remzi ?lyasov, KTMM ba?kanl???na ba?l?ca adaylar olarak bilinmektedirler.


Sizce bu iki adaydan hangisi KTMM ba?kanl???na getirilmeye lay?k?

Milli F?rka ??leri Yöneticisi Vasvi Abduraimov— Kimin KTMM ba?kan? olup olmayaca??na ili?kin soru, sadece söz konusu kamu kurulu?unun üyelerini ilgilendirir.

Kurultay-KTMM sistemi, Avrupa-Atlantik projesinin K?r?m Tatar ortam?ndaki bir parças? olarak KTMM ba?kanl??? görevine getirme konusunda kendi ba??na karar alamazd?r.

?üphesiz Mustafa Cemilev’in halefinin ad? her düzeyde, yani K?r?m düzeyinde, Ukrayna düzeyinde ve Avrupa-Atlantik düzeyinde uzla??larak onaylanm??t?r. Rastgele insanlar tabii ki halef olamaz, dünyan?n güçlüleri için K?r?m jeopolitik aç?dan çok büyük önem ta??yor.

KTMM’nin ana görevi — tasavvur edilemez günahlara dü?mü? Avrupa’n?n sözde demokrasisinin normlar?n? a??lamak ve K?r?m Tatar Halk?n? Türk Dünyas?n?n sosyo-kültürel ortam?ndan ay?rmakla birlikte K?r?m’? harici kontrol alt?na sokmakt?r.

KTMM yönetimi, sahiplerinin kendilerine verdikleri bu vazifeyi önümüzdeki yirmi y?l boyunca ifâ etmelidir.

Refat Çubarov veya Remzi ?lyasov bunu ba?aracak gibi görünse, KTMM ba?kanl???na getirilecektir. Bize — K?r?m Tatarlar?na ait olan ahlaki ve etik standartlara uymayan ba?ka kimseler de KTMM ba?kanl???na lay?k bulunabilirler…

Yakla?makta olan ulusal afet kar??s?nda «temsilcilik» oyunlar?n? oynamak — suçtan daha fazla bir ?eydir.

Mevcut durumdan ç?k??, milletimizin K?r?m’da yönetim kararlar?n?n al?naca??n? ve gerekli kararnameler ile yasalar?n kabul edilece?ini sa?layabilecek gerçek temsilcili?inin bulundu?u gerçek devleti kurma ana hedefi etraf?nda birle?mesindedir.

Bu ortak vazifemizi sadece karde?lerimizin deste?ine, yani Avrasya’n?n halklar?n?n deste?ine dayanarak kadim uygarl???n ayr?lmaz bir parças? olarak ba?arabiliriz. Buna ayk?r? olan her ?ey ?eytan?n ?errindendir…

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня