KTMM, K?r?m Tatar kar??t? olan Yatsen?k\’? hakl? g?stermeye ?al???yor

Post navigation

KTMM, K?r?m Tatar kar??t? olan Yatsen?k\’? hakl? g?stermeye ?al???yor

KTMM sekreterli?i ba?kan? Zair Smedlayev, Yatsenük’ün K?r?m’da K?r?m Tatarlar?n? sert bir ?ekilde cezaland?rmak gerekti?i ile ilgili aç?klamas?n?n kaydedildi?i skandal videosunun konu ba?lam?ndan kopar?lan ayr? ifadelerden olu?tu?unu söyledi.

 

Uluslararas? K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Nadir Bekirov bu konuda ?unu söyledi:

KTMM’nin K?r?m Tatar kar??t? olan müttefi?ini hiç saklay?p gizlemeden aç?k aç?k desteklemeye çal??t???n? görmekteyiz!

 

Uluslararas? K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Nadir BekirovBöyle bir aç?klama yap?ld? m?? Tasdik ediyor musunuz? Montaj, amnezi, say?klama de?il miydi? Akli dengesi yerindeyken yap?ld? m?, böyle mi? Te?ekkür ederim.

Bu olay 30 Ocak 2008’de, yani Yatsenük’ün Ukrayna Yüksek Radas? (Ukrayna Parlamentosu) Ba?kan? oldu?u s?rada gerçekle?ti. Ne güzel! Demek ki, o zaman o sadece sokak kavgac?s? de?ildi, devletin ikinci adam? konumundayd?. Söz konusu aç?klaman?n K?r?m Parlamentosu yönetimi, köylerin kurul ba?kanlar?, kasaba ve ?ehirlerin belediye ba?kanlar? ile düzenlenen bir toplant?da Yatsenük taraf?ndan dile getirildi?inden dolay? bu ayr? bir sala??n ?ahsi bir görü?ü de?il de, Ukrayna Parlamentosunca uygulanmaya çal???lan ve alenen K?r?m yönetimlerince uygulanmaya ça?r?lan siyasi bir doktrindir. Di?er bir deyi?le, bu yukar?dan a?a??ya indirilen bir yönergedir.

 

Zair Smedlayev’e göre Yatsenük’ün sözleri ba?lamdan kopar?lmaya çal???ld?. Hangi ba?lamdan? Yatsenük ne K?r?m Tatar milli özerkli?ini yeniden kurmak niyetinde miydi veya K?r?m Tatarlar?na temel halk statüsü verilmesinden yana m?yd?? Veya o, söz konusu olaydan dört ay önce 13 Eylül 2007’de BM Yerli Halklar Haklar? Bildirgesi’nin Turuncu Ukrayna taraf?ndan desteklenmedi?inden dolay? özür diledi mi?

 

Zair efendi ne o zaman olay?n gerçekle?ti?i salonda m?yd?? Veya ona görmedi?i olay?n ?ahitli?i yap?lmas? emredildi?

 

Zair Smedlayev: «30 Ocak 2008’de Arseniy Yatsenük, milli alamete göre veya etnik nedenlerle sürgüne gönderilen bireylerin statüsü hakk?nda kanunun acil olarak kabul edilmek gerekti?inin alt?n? çizdi, çünkü K?r?m Tatarlar?n?n iskan sorununa adil bir çözümün elde edilmesi için topraklar?n ne kadar ve kimler için rezerve edilmek gerekti?i sorusu bu kanun dolay?s?yla cevaplan?r». — diye söyledi.

 

Ne ilginç ya! Zair efendi, 30 Ocak 2008’e ait hangi bir kanun hakk?nda konu?uyormu?? O zaman böyle bir kanun Ukrayna Parlamentosunda ve ortada yoktu zaten. Yatsenük’ün bu konuda bilgi sahibi olmad??? takdirde KTMM’li böyle savunuculara ihtiyac? vard?r elbette.

Ukrayna Yüksek Radas?’n?n Www.rada.gov.ua sitesine ula??n?z. Sitenin Yasa Tasar?lar? ba?l?kl? bölümünde «milli alamete göre sürgüne gönderilen bireylerin haklar?n?n iadesi» veya «про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» ad? alt?nda bilgi bulmaya çal???n?z. O zaman bu ba?l?k alt?ndaki hangi bir yasa tasar?s?n?n ne zaman ve kimin taraf?ndan tescillendi?inin tarihini görebilirsiniz.

QHA taraf?ndan KTMM’lilerin röportajlar?n? haz?rlama süreci kendiyle satranç oyuna benzer: KTMM’in bir bölümü ba?kas?n?n yaz?s?n? kopyalamaya çal???yor. Onlar sanki medyada bir ?ey yay?nlad?lar, fakat yapt?klar? a??z kalabal???ndan ba?ka bir ?ey de?ildir.

 

Arseniy Yatsenük ve asl?nda daimi Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Cemilev, 30 Ocak 2008’e kadar söz konusu kanunu haz?rlayabilirdiler, hiç kimse onlara engel olu?turmad?, fakat bunu yapmad?lar. Yatsenük’ün büyütüldü?ü Yüliya Timo?enko’nun hükümeti sadece 11 Eylül 2008’de bunu yapt?. Fakat Timo?enko’nun kanunu o kadar kötüydü ki, AG?T taraf?ndan protesto edildi bile! E?er de KTMM Yatsenük’ün konu?malar?ndan zevk alsa, Zair efendiye onun itiraflar?ndan dolay? ?ükranlar?m? sunar?m.

 

Böylece KTMM’nin K?r?m Tatar Halk?n?n dü?manlar?na hizmet eden bir hain köpek oldu?u beklenmedi?i kadar belirgin bir ?ekilde kan?tlanmaktad?r.

Uluslararas? K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma

ve Destek Fonu Ba?kan?

Nadir Bekirov

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня