Niye Refat ?ubarov\’a K?r?m Tatarl??? Gerekir?

Post navigation

Niye Refat ?ubarov\’a K?r?m Tatarl??? Gerekir?

«Profesyonel Tatar» Refat Çubarov, sözde milliyetçilik yap?p kendi ailesini asimile etmeyi ba?arm??t?r. KTMM’de önemlilik ve etki derecesi bak?m?ndan Mustafa Cemilev’den sonra gelen Refat Çubarov, kendisinin sürekli olarak dile getirdi?i ya?am ilkelerine ayk?r? uygulamada bulunmaktad?r.

 

KTMM ba?kan? birinci yard?mc?s? ve KÖC Yüksek Kurulu Milletvekili Refat ÇubarovKTMM ba?kan? birinci yard?mc?s? ve KÖC Yüksek Kurulu Milletvekili Refat Çubarov, sözde kendini K?r?m Tatar milli özerkli?inin savunucusu ve asimilasyon kar??t? olarak konumland?r?rken tam tersini yapar.

 

Refat Çubarov, kendisinin K?r?m Tatar Halk?n?n liderlerinden biri olma statüsüne uygun bir ?ekilde milli dü?ünlerin ve K?r?m Tatar milli ailelerinin kurulmas?n?n destekçisi oldu?unu belirtse bile, kendisi Letonya’l? bir kad?nla evliymi?, onun iki k?z? ise Ruslarla evlendiler.

 

Refat Çubarov’un karde?i ve 5. Kurultay delegesi Elvedin Çubarov, Rus kad?n? ?rina Çubarova ile evliymi?. Onun k?z? bir Rusla ni?anl?d?r. Böylece Çubarov’un ailesi K?r?m’a döndükten sonra asimile olmu?tur.

Çubarov’un biyografisi tuhafl?klarla dolu. O, 1968 y?l?nda 11 ya??ndayken K?r?m’a döndü, meslek okulunda okudu, Moldova’da askerlik yapt?. O, Moskova Devlet Tarih-Ar?iv Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Letonya Cumhuriyeti Ekim Devrimi ve Sosyalist ?n?aat? Merkez Devlet Ar?ivi’nde i?e ba?lad?. Refat Çubarov, bir y?l sonra (1984 y?l?nda) Letonya Cumhuriyeti Ekim Devrimi ve Sosyalist Merkez Devlet Ar?ivi Müdürlü?üne atand?. Çubarov’un kariyerinin, KGB ile i?birli?i sayesinde geli?ti?i iddia edilmektedir. Fakat…

 

Refat Çubarov, büyük ihtimalle ya?am?n?n Moskova döneminde onunla ayn? enstitüde tahsil gören ?ngrida Valtsone ile evlendi. Mezun olduktan sonra onunla Riga’ya ta??nd?. Onlar?n üç k?z?: Rita, Dinara ve Niyara do?dular.

 

Çubarov’un yorumlar?na göre onun k?zlar?yla ili?kileri oldukça yak?nd?r. O, yakla??k alt? y?ld?r resmen i?sizdir. Refat Çubarov: «Benim iki yeti?kin k?z?m var, onlar?n ikisi para kazan?yor. Bir k?z?m oldukça iyi para kazan?yor. Benim K?r?m’da bulunmama gelince ise, aile ve arkada?lar?n deste?ine dayal?y?m.» — diye aç?klad?.

Refat Çubarov'un Letonya'l? kad?n? ?ngrida Valtsone

Tabii ki 17 ya??ndaki Niyara, Refat Çubarov’un sponsorlar?ndan biri de?ildir. Rita ve Dinara’n?n sosyal a?lardaki sayfalar?n?n analizine göre, Refat Çubarov’un «Bir k?z?m oldukça iyi para kazan?yor» sözleri Dinara’ya aittir. Dinara Vi?nevskaya (k?zken — Çubarova), Anton Vi?nevskiy ile evlendi. Anton Vi?nevskiy 5 y?l önce Kiev ?çi?leri Üniversitesi mezunu oldu. O, Kiev’de ya?amakta ve Ukrainian Fashion Week (Ukrayna Moda Haftas?) ile do?rudan ili?kili olmakla birlikte moda dünyas?nda dola?maktad?r.

Refat Çubarov'un k?z? Dinara Vi?nevskaya Anton Vi?nevskiy ile evlendi

Çubarov’un büyük k?z? Rita Voronoviç (k?zl???nda — Çubarova), Denis Voronoviç ile evlidir. Denis Voronoviç, D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan görevlendirilerek Washington’da çal??maktad?r. O, 2012 y?l?nda Ukrayna’da parlamento seçimleri s?ras?nda ABD’nin ba?kentinde yurt d??? seçim komisyonunun üyesiydi.

 

Rita’n?n kendisi Ukrayna D??i?leri Bakanl??? Siyasi Bölümü ata?esi olarak görevlendirildi. O, Uluslararas? ?li?kiler Enstitüsü’nde «Türk Cumhuriyeti’nin d?? politikas?nda ulusal güvenlik sorunlar?.» konulu bir tez savundu.

Refat Çubarov'un k?z? Rita Voronoviç Denis Voronoviç ile evlendi

Refat Çubarov’un karde?i ve 5. Kurultay delegesi Elvedin Çubarov, Rus kad?n? ?rina Çubarova ile evliymi?. Onun k?z? Elvira Çubarova bir Rusla ni?anl?d?r. Böylece Çubarov’un ailesi K?r?m’a döndükten sonra asimile olmu?tur.

5. Kurultay delegesi Elvedin Çubarov'un k?z? Elvira ni?anl? oldu?u Kiev'li bir genç Valeriy ile birlikteyken

KTMM’nin ideologlar?ndan biri olmakla birlikte KTMM d?? ili?kiler bölümü ba?kan? Ali Hamzin, Avrupa Parlamentosu’nda yap?lan bir konferansa kat?ld?ktan sonra, çok yak?n bir tarih olan 25 Mart’ta yay?nlad??? makalede Özbekistan’da uygulanan zorla asimilasyon politikas? dahil olmak üzere Sovyet rejiminin K?r?m Tatarlar?na kar?? i?ledi?i suçlar dolay?s?yla Nürnberg Davas?’na benzer bir davan?n yap?lmas? gerekti?ini vurgulad?.

KTMM ba?kanlar? Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov’un «sa? kolu» olan Ali Hamzin: «Komünist rejiminin, 1917 y?l?ndan itibaren 1991 y?l?na kadar K?r?m Tatar Halk?na kar?? uygulad??? ulusal özgünlük ve kimli?i yoketmeye yönelik politikalar?n sonuç olarak halk?n ortadan kald?r?lmas?n? amaçlayan soyk?r?m politikas? oldu?unu aç?klamam?z için tüm dayanaklar vard?r». — diye yazd?.

Hamzin’in mant???na göre Refat Çubarov’un Letonya’l? bir kad?na zorla evlendirildi?i tahmin edilebilir. Çubarov’un iki k?z? ise Ukrayna rejiminin bask?s?na maruz kalarak K?r?m Tatar? olmayanlarla evlenmek zorunda kald?lar ve ayr? bir K?r?m Tatar ailesini asimile etme sürecini sona erdirdiler. Refat Çubarov’un kendisi ise K?r?m Özerk Cumhuriyeti Yüksek Kurulu Milletvekili olmas?na ra?men hala daha Kiev sakini olarak kay?tl?d?r.

 

Bu ba?lamda KTMM’lilerin kendi muhaliflerinin ?eceresiyle u?ra?maya sevdiklerinin do?as? hiç anla??lmaz.

 

Örne?in Rinat ?aymardanov’a yar? K?r?m Tatar? oldu?u periyodik olarak hat?rlat?rken, Sovyetler Birli?i Kahraman? Amethan Sultan’?n ayn? nitelikteki nüans? affedilir. KTMM yönetiminin, K?r?m Tatarlar?n?n karde? halk?n?n tamsilcisi olan Rustam Temirgaliyev’e yapt??? tutum a?ag?lay?c? tutumdan ba?ka bir?ey de?ildir.

Böylece Refat Çubarov, kendi ailesinin K?r?m Tatarl???n? koruyamamas?na ra?men, kendisinin gözündeki merte?i görmezlikten gelmekle birlikte ba?kalar?n?n gözlerindeki çöplerine tak?lmaya devam eder. KTMM ba?kan? birinci yard?mc?s? ve KÖC Parlamentosu Milletvekili olan Refat Çubarov, kendini Dünya K?r?m Tatar Kongresi Ba?kan? olarak tan?tmakla birlikte Ruslarla evlenerek maddi aç?dan çok güzel sonuçlara ula?an k?zlar?n yard?mlar?ndan yararlanmaya çal???r ve dolay?s?yla «ilk K?r?m Tatar» TV Kanal? ATR’nin bir hissesini sat?n ald?.

 

?u anda KTMM ba?kan? birinci yard?mc?s? Refat Çubarov, ATR TV Kanal?n?n sahibi olan «Atlant-SV» Televizyon Kampanyas?’n?n kurucular?ndan biridir. O, 2011 y?l?ndan bu yana söz konusu televizyon kampanyas?n?n %4.06 hissesine sahiptir, televizyon Kampanyas?n?n %0.16 hissesini ise kendisinin himayesinde bulunan Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi ?n?aat ?daresi’nin eski ba?kan? ?sa Haybullayev arac?l???yla kontrol etmektedir.

«Atlant-SV» Televizyon Kampanyas?’n?n Rusyal? i?adam? Lenur Islâmov taraf?ndan sat?n al?nmas?ndan önce söz konusu kampanyan?n kay?tl? sermaye tavan? 90.000 Ukrayna Grivnas?n? olu?turdu ve belgelere göre Kurman (Krasnogvardeysk) ilçesi sakinleri olarak kay?tl? olan Ablayev’lerin ailesi taraf?ndan kontrol edildi. O zaman «Atlant-SV» Televizyon Kampanyas? da Kurman (Krasnogvardeysk) ilçesinde kay?tl?yd?.

Kurman (Krasnogvardeysk) Tele-Radyo Kampanyas?’n?n TV programlar? y?llarca yay?nlanmadan faaliyetleri çök dü?ük düzeydeydi. Baz? tahminlere göre sürgünden dönen ve dömmekte olanlar?n gereksinimlerinin kar??lanmas? için ayr?lan ve sonuçta ihtiyaç sahiplerine ula?amayan bütçe fonlar?, Refat Çubarov’un dostu olmakla birlikte Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi ?n?aat ?daresi’nin ba?kan? olan ?sa Haybullayev taraf?ndan ya «Atlant-SV» Televizyon Kampanyas? içinden geçirildi, ya da yasalla?t?r?lmaya çal???ld?. O zaman ?evket Memetov’un KÖC Bilgi Komitesi’nin ba?kan?yken «Atlant-SV» Televizyon Kampanyas?» ba?kanl???nda bulunmas? da oldukça dikkat çekicidir. ?evket Memetov, Özbekistan’da K?r?m Tatarlar? için Mubarek Özerkli?i olu?turulmas?n?n ideologlar?ndan biriydi. Bu yüzden onun K?r?m’a dönme niyetinde olmad??? aç?kt?r.

 

Türkiye’den K?r?m Tatar Halk?na hediye olarak yeni ve modern ekipmanlar ula?t?r?ld?ktan sonra «Atlant-SV» Televizyon Kampanyas?’n?n geli?iminde bir s?çrama yap?ld?. TV Kanal?n?n sahibi olan ?sa Haybullayev ve onun arkas?nda duran Refat Çubarov, söz konusu hediyeyi Rusyal? i?adam? Lenur Islâmov’a büyük paraya satt?lar.

Lenur Islâmov, 2011 y?l? Eylül ay?nda «Atlant-SV» Televizyon Kampanyas?’n?n % 59’unu 1.534.000 Ukrayna Grivnas?na sat?n ald?. Çubarov ise kendisinin söyledi?i gibi Ukrayna Milletvikili yetkisinden ayr?ld?ktan sonra Ukrayna Yüksek Radas?’nda çal???rken yapt??? tasarruflardan ve k?zlar?n?n yapt??? maddi yard?mlardan yararlanarak ya?ad??? halde televizyon kampanyas?na 0,65 milyon grivnal?k (% 25) ikinci büyük yat?r?m yapt?.

Lenur Islâmov, Kas?m’da «Atlant-SV» Televizyon Kampanyas?’nda kendi hissesini 14.934.000 Ukrayna Grivnas?na (%93.34) kadar yükselterek ?eklen KTMM’lilerin «Atlant-SV» Televizyon Kampanyas? üzerindeki etkisini azaltt?. ATR TV Kanal?n?n bilgilendirme politikas?n?n de?i?medi?i ?eklen dendi?inin nedenidir. ATR TV Kanal? 2005 y?l?ndan beri KTMM yönetimini temsil eden Refat Çubarov ve ?sa Haybullayev’in kontrolü alt?ndayd?. ?sa Haybullayev, Milletleraras? ?li?kiler ve Sürgün Edilen Vatanda?lar Komitesi ?n?aat ?daresi Ba?kanl???ndan azledildikten sonra bir dizi in?aat ?irketlerinin sahibi olmakla birlikte ATR TV Kanal? ile «Meydan» Radyosu dahil olmak üzere Medya Holdinginin sahibi olarak tan?t?lmaya çal???ld?.

ATR TV Kanal?n?n bilgi ve e?lence TV Kanal? statüsüne sahip olmas?na bak?lmaks?z?n TV spikerlerinin k?yafetleri K?r?m Tatar milli k?yafet standartlar?na uydurulmaya çal???l?r, ATR TV Kanal?n?n üretti?i ürünlerden biri olan «Haytarma» («Dönü?») isimli ilk uzun metrajl? K?r?m Tatar filmi gerçek bir ta?k?nl?k yaratt?. Fakat bütün bu geli?melerin ATR TV Kanal?n?n hissedar? olan Refat Çubarov’un ya?am yoluna uymazl??? ortadad?r. Refat Çubarov, «uygulamada de?il, sözde» prensibi gere?ince i? görür.

 

Kaynak: http://www.nr2.ru/

 

Foto?raflar «Вконтакте» ve «Одноклассники» sosyal a?lar?ndan al?nd?

 

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня