Milli Hareketin Kriminalize Edilmesine Hay?r Diyelim!!!

Post navigation

Milli Hareketin Kriminalize Edilmesine Hay?r Diyelim!!!

K?r?m Tatar Milli Hareketi, kendisi için hedefe ula?man?n ve mücadelenin sadece bar??ç?l yollar?n? belirledi. Sonuç olarak K?r?m Tatarlar?n?n sürgünden K?r?m’a dönü? süreci baz? ayr? olaylar haricinde kans?z geçti. ?nisiyatif gruplar? ve eylemciler aras?ndaki ili?kiler tam olarak toz pembe de?ilse de, belirlenen bar??ç?l yöntemlerin d???na ç?k?lmamaya çal???ld?.

Milli Hareketin Kriminalize Edilmesine Hay?r Diyelim!!!Hepimize örnek olan altm??l? y?llar?n K?r?m Tatar Milli Hareketi Aktivistlerinin etkilerinden dolay? sözlü çat??malar?n zirveye ula??ld???nda bile güç kullan?lmad?.

Bir süre sonra önde gelen liderler (Yuri Osmanov, Rollan Kad?yev, Mustafa Cemilev) belirlendikten sonra aralar?nda fiziksel mücadele de?il, entelektüel mücadele keskinle?mi?tir. Fakat 1990’lar?n ba??nda K?r?m Tatar Milli Hareketini’nin baz? kat?l?mc?lar?, kendi muhaliflerine kar?? «?nsan yoksa — sorun da yok» ve «Korkutulan dü?man korkunç de?ildir» ilkeleri gere?ince ba?ka çal??ma yöntemlerini uygulamaya giri?tiler.

Hiç kimsenin, bu tür eylemlerin sorumlulu?unu üzerine almamas?na ra?men her ?ey anla??l?rd?. Yuriy Osmanov’a trende kendi vatanda?lar?nca sald?r?ld??? ve dövüldü?ü gerçe?i örnek olarak gösterilebilir.

 

1990’larda kendi halk?n?n siyasi ve içtimai ya?am?na kat?lma niyetinde olan her K?r?m Tatar?n?n yolunu fiziksel ?iddet kullanarak kapatmaya haz?r olan K?r?m Tatar gruplar? olu?turuldu. Bu dönem, K?r?m Tatar Milli Hareketi’nin belirli bir k?sm?n?n kriminalize edildi?i dönem olarak nitelendirilebilir. 1990’lar?n sonunda kolluk kuvvetlerinin mafya ve çete olu?umlar?na, suç örgütlerine kar?? aktif mukavemette bulunmas?ndan dolay? bu tür ?iddetsel eylemlerin sona erdirildi?i gözüktü.

Ve yine günümüzde KTMM yönetiminin kendi muhaliflerine kar?? uygulad??? fiziksel bask? ve sald?rganl???n zirve noktas?na ç?kar?lmaya çal???ld???n? söyleyebiliriz. Bu çok garip bir olgudur, çünkü kendilerini adalet için sava?an kahramanlar ve bu ölümlü dünyada gerçek de?erlerin ta??y?c?lar? olarak konumland?ran KTMM temsilcilerinin, uygulamada sokaktaki serserilerin mücadele yöntemlerinin seviyesine kolayl?kla indiklerinin gerçe?i ortaya ç?kt?.

Olup biten olaylar?n mant???ndan bunlar?n, televizyon ?ovu sonras?ndaki «KTMM’li genç yetenekler»in, film galas? öncesindeki kavgac? bayanlar?n, milli bayra??m?z?n emanet edilemeyece?i haydutlar?n, insanlar? sopayla döverek kafalar?ndan yaralayan «bölgesel KTMM liderleri»nin «kuduzunun» bireysel patlamalar? olmad??? anla??l?r.

KTMM’nin giderek belirginle?en kriminalizasyonunun iki ana bile?eni vard?r.

Öncelikle bu insanlar?n KTMM ve KTMM bünyesindeki olu?um ve fonksiyonerlere güvenini yok eden rü?vetçiliktir. Dolay?s?yla rü?vetçi kliklerin olu?turuldu?u gerçe?i ortadad?r.

?kinci olarak bu, muhaliflere kar?? fiziksel ?iddetin uygulanmas?d?r. Cezas?z kalan veya gizlice te?vik edilmeye çal???lan benzeri ?iddet eylemleri, nas?l çökü?e sürekleyebilirler? Fiziksel bask?ya maruz kalan di?er siyasi güçler de kar??l?k olarak militan gruplar?n? olu?turabilirler.

 

Suç i?lemeye niyetli bir grup taraf?ndan gerçekle?tirilen tüm bu olumsuzluklar, söz konusu grubun çaresizli?indendir. Kelime, argüman ve ikna, en güçlü ve etkili silahlard?r.

 

Elvina Seyitova
«Голос Крыма» («K?r?m Sedas?») Gazetesinin
24 (1014) Say?l? ve 14.06.2013 Tarihli Nüshas?d?r

 

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня