?ubarov mu, ?lyasov mu KTMM ba?kan? olur?

Post navigation

?ubarov mu, ?lyasov mu KTMM ba?kan? olur?

Refat Çubarov ile Remzi ?lyasov bugüne kadar KTMM ba?kanl???na iki ana aday olarak bilinmekteler.

 

«Голос Крыма» («K?r?m Sedas?») gazetesinin editörlü?ü, K?r?m Tatar politikac?lar?na yukar?da an?lan adaylardan hangisini Mustafa Cemilev’in halefi olarak görmeyi tercih ettiklerini sormaya karar verdi.

Uluslararas? K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Nadir BekirovUluslararas? K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Nadir Bekirov:

— Bu konuyla ilgili fikrim böyle: Kurultay seçimi doland?r?c?l?k, manipülasyon ve eklemelerin yap?lmas?na f?rsat veren kurallar gere?ince yap?ld?.

Seçim s?ras?nda orada, burada patlayan skandallar da tüm bu beklentileri do?rulad?. Doland?r?c?l?k ve kural ihlali olaylar?n?n çok say?da oldu?u saptanm??t?r. Ve bunlar sadece buzda??n?n ucudur.

Kurultay?n (seçimlere kat?lan insanlar?n say?s?na ve seçim kurallar?na göre) halk taraf?ndan seçilmi? olmad???ndan dolay? onun gayri me?ru oldu?unu güvenle söyleyebiliriz.

Bu iki adaydan hangisi söz konusu yetkisiz, gayri me?ru bir sistemin ba?kanl???na getirilip getirilmemesine ra?men bu sistemin halk?n ya?am? üzerindeki etkisi de?i?mez. ?üphesiz bu sistem halk?n ya?am?n? kötü etkiler.

Bu yüzden kimin ba?kan olaca?? bana göre önemli de?il.

Emir ABLÂZOV
«Голос Крыма» («K?r?m Sedas?»)
Gazetesinin 34 (1024) Say?l? ve 23.08.2013 Tarihli Nüshas?

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня