Avrasya Yerli Halklar? Asamblesi, K?r?m\’da kuruldu

Post navigation

Avrasya Yerli Halklar? Asamblesi, K?r?m\’da kuruldu

Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü 9 A?ustos’ta kutlan?yor.

 

Uluslararas? Yerli Halklar Günü ile ilgili etkinlikler, 2008 y?l?ndan bu yana her y?l K?r?m’da K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu ile Milli F?rka taraf?ndan organize edilmektedir.

Ayn? günün ak?am?nda Yalta'da Yalta Kent Konseyi önündeki meydanda Avrasya'n?n yerli halklar?n?n milli k?yafetli temsilcilerinin kat?ld??? yürüyü? ve konser etkinlikleri yap?ld?

9 A?ustos 2013’te «K?z?l-Koba» turizm kompleksinde Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü’ne ithaf edilen etkinlikler çerçevesinde «Avrasya’n?n Yerli Halklar?n?n Vazifeleri» konulu uluslararas? yuvarlak masa toplant?s? düzenlendi. Söz konusu 9 A?ustos tarihli yuvarlak masa toplant?s?na Rusya’daki, Ukrayna’daki ve Orta Asya’daki yerli halklar?n 16 örgütünün temsilcileri kat?ld?.

 

Dünya Türk Halklar? Kongresi Ba?kan? Yahya Yusif Caniyar (Azerbaycan) ve Dünya Türk Halklar? Asamblesi Üyesi, Uluslararas? Avrasya Televizyon, Radyo ve Yaz?l? Bas?n Akademisi Akademisyeni, Avrupa Edebiyatç?lar? Kongresi Üyesi, yazar ve yay?nc? Bah?thoja Rustemov (Kazakistan), «Avrasya’n?n Yerli Halklar?n?n Vazifeleri» konulu uluslararas? yuvarlak masa toplant?s?n?n onur konuklar? oldular.

Yuvarlak masa toplant?s?nda Avrasya’daki yerli halklarca ya?anan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yat?r?ld?. Genel olarak sorunlar ayn? tipteydi, yani yerli halklar?n ya?ad??? devletlerde yerli halklar?n dillerinin, kültürlerinin ve kimliklerinin korunmas? ve geli?tirilmesi, yerli halklar?n ata topraklar?n?n kullan?m?, asimilasyona kar?? mücadele ve yerli halklar?n ya?ad??? devletlerde etnik politikan?n uygulanmas?ndan sorumlu devlet bürokrasisi ve kurumlar?n?n kay?ts?zl??a kar?? mücadele bu tip sorunlardand?r.

 

Uluslararas? yuvarlak masa toplant?s? i?tirakçileri, yerli halklar?n kar??la?t??? sorunlar?n olas? çözüm yollar?n?n görü?ülmesi ve konunun konu?ulmas? ard?ndan ana görevi yerli halklar?n hak ve ç?karlar?n? korumak olan tek bir bünyenin olu?turulmas? gerekti?ini öne sürerek Avrasya Yerli Halklar? Asamblesi’ni kurma karar? ald?lar.

K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Balkan? Nadir Bekirov, Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan? Enver Kantemir-Umerov, Milli F?rka ??leri Yöneticisi Vasvi Abduraimov

Yuvarlak masa oturumunun bitiminde Avrasya Bölgesi’ndeki devlet ba?kanlar?na hitaben BM Yerli Halklar Haklar? Bildirgesi’ni destekleme ve Uluslararas? Çal??ma Örgütü’nün Ba??ms?z Ülkelerdeki Yerli ve Kabilesel Halklara ?li?kin 169 Say?l? Sözle?mesi’ni onaylama ça?r?s?nda bulunuldu.

 

Uluslararas? yuvarlak masa oturumunca al?nan Kararda, yerli halklar?n haklar?n?n belirlenmesine ve yerli halklar?n ya?ad?klar? ülkelerde koruma alt?na al?nmas?n?n garantilenmesine yönelik uluslararas? yasal standartlar?n bütün dünya ülkelerince tan?nmas? ve uygulanmas? için Birle?mi? Milletler Te?kilat?’na, Avrupa Konseyi’ne, Avrupa Birli?i’ne ve Avrupa Güvenlik ve ??birli?i Te?kilat?’na acil önlemler al?nmas? ça?r?s?nda bulunulmaktad?r.

 

Uluslararas? yuvarlak masa oturumundan sonra etkinlik kat?l?mc?lar?na ödül verme töreni yap?ld?.

 

K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Nadir Bekirov, Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan? Enver Kantemir-Umerov, Milli F?rka ??leri Yöneticisi Vasvi Abduraimov, Milli F?rka Yürütme Kurulu Ba?kan? Re?at Ablayev ve «Vatanda?» Hay?r Vakf? Ba?kan? Rustem Halilov, Dünya Türk Halklar? Kongresi Ba?kan? Yahya Yusif Caniyar taraf?ndan fahri diplomalarla ödüllendirildiler.

 

Uluslararas? yuvarlak masa oturumu kat?l?mc?lar?na, katk?lar?ndan dolay? diplomalar verilmekle birlikte K?r?m Tatar Milli Hareket Veteranlar? Timur Da?c? ile Eskender Umerov’un emeklerinin ürünü olan K?r?m Tatar Halk?n?n Anavatan?-K?r?m’a geri dönme ile tarihte e?i benzeri görülmeyen hak mücadelesini anlatan ve K?r?m Tatar Milli Hareket Kat?l?mc?s? Ay?e Velilayeva’n?n hayat?n? anlatan kitaplar?n yan? s?ra K?r?m Tatar Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu oyuncusu ve yönetmeni Refat Seyit-Ablayev’in kaleminden «Alt?n Be?ik» piyes-efsanesi hediye edildi.

 

Ayn? günün ak?am?nda Yalta’da Yalta Kent Konseyi önündeki meydanda Avrasya’n?n yerli halklar?n?n milli k?yafetli temsilcilerinin kat?ld??? yürüyü? ve konser etkinlikleri yap?ld?.

 

Konser seyircilerine K?r?m Tatarlar?n?n, Karaylar?n, Sibirya Tatarlar? ile Sibirya Kazaklar?n?n, Da??stanl? Kumuk, Karata, Ahvah halklar?n?n ?ark?lar? ve danslar? sunuldu. Yetenekli genç K?r?m Tatar davulcular?n?n «Gençlik» adl? tak?m?, yetenekli genç K?r?m Tatar sanatç?s? Halisa Ablayeva ve «Cemile» adl? halk danslar? toplulu?unun solisti Viktoriya Abdullayeva Yalta konserine kat?ld?lar.

 

10 A?ustos 2013 tarihinde «K?z?l Koba» turizm kompleksinde Avrasya Yerli Halklar? Asamblesi’nin kurucu toplant?s? yap?ld?. Avrasya Yerli Halklar? Asamblesi’nin kurucu toplant?s?nda Asamblenin kurucu belgelerinin taslaklar? onayland?, yeni kurulu?un yönetim kurulu ve denetim organlar? olu?turuldu.

Avrasya Yerli Halklar? Asamblesi'nin kurucu toplant?s?nda Asamblenin kurucu belgelerinin taslaklar? onayland?, yeni kurulu?un yönetim kurulu ve denetim organlar? olu?turuldu

K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Dr. Nadir Bekirov, Avrasya Yerli Halklar Asamblesi kurucu toplant?s? kat?l?mc?lar?n?n oybirli?iyle Avrasya Yerli Halklar? Asamblesi Ba?kan? seçildi.

 

Toplant? sonras?nda Uluslararas? Dünya Yerli Halklar Günü etkinliklerinin onur konuklar? için K?r?m gezileri düzenlendi. K?r?m gezileri s?ras?nda Bahçesaray’daki Han Saray? ziyaret edilmekle birlikte Zincirli Medrese’de Türk Dünyas?n?n büyük dü?ünce adam?, gazeteci ve e?itimcisi ?smail Gasp?ral? sayg? ile an?ld?.

 

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня