Avrupa Konseyi\’nde ?slamofobi sorunu masaya yat?r?ld?

Post navigation

Avrupa Konseyi\’nde ?slamofobi sorunu masaya yat?r?ld?

UNESCO ile Avrupa Konseyi Demokrasi ve ?nsan Haklar? Ofisi taraf?ndan ortakla?a düzenlenen «Müslüman kar??t? önyarg?lara kar?? mücadele ve çok kültürlü bir toplumda e?itim yoluyla kar??l?kl? anlay?? ve ho?görüyü sa?lama» konulu uluslararas? yuvarlak masa toplant?s?, 5 Temmuz 2013 tarihinde Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi’nde yap?ld?.

Avrupa Konseyi Demokrasi

Söz konusu yuvarlak masa toplant?s?na Avrupa’n?n çe?itli ülkelerinden 50’den fazla uluslararas? kurulu? temsilcisi, e?itimci ve hükümet yetkilisi kat?ld?.

Yap?lan görü?meler ve disküsyon s?ras?nda Avrupa Konseyi e?itim kurumlar?nda kullan?lmas? tavsiye edilen «Müslümanlara Kar?? Ho?görüsüzlük ve Ayr?mc?l??a Kar?? Koyma: Ö?retmenler ?çin Rehber» ba?l?kl? bro?ür takdim edildi.

K?r?m, Tavriya Milli Üniversitesi Doçenti ?rina Brunova-Kalisetskaya ve K?r?m Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi K?demli Ö?retim Görevlisi ve K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Nadir Bekirov taraf?ndan temsil edildi.

Pedagoji Üniversitesi K?demli Ö?retim Görevlisi ve K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Nadir Bekirov

Nadir Bekirov, sunulmaya çal???lan ?slamofobi ile mücadelenin yollar?n?n uygulanmas? için öncelikle kamusal e?itim sistemi ve kamu bilgilendirme alanlar?nda Müslümanlara kar?? nefreti körüklemeye ve ayr?mc?l?k yapmaya son verilmesi gerekti?ini vurgulad?.

Nadir Bekirov: «Önyarg?lar amaçl? ve kas?tl? olarak köklendirilirken ayn? zamanda onlara kar?? mücadele edilemez» — diye belirtti.

 

Farkl? ülkelerden yuvarlak masa toplant?s?na kat?lan toplum kurumlar? ve hükümet temsilcileri, farkl? dini gruplar ve mezhepler aras?nda kar??l?kl? anlay?? ve sayg?lama temeli üzerine uyum sa?lama deneyimleri hakk?nda bilgi verdiler.

MF Bas?n Yay?n Servisi


Похожие материалы

Ретроспектива дня