Cemilev\’in tehditleri art?k hi? kimseyi korkutmuyor

Post navigation

Cemilev\’in tehditleri art?k hi? kimseyi korkutmuyor

K?r?m Tatar toplumu içinde hem y?k?c? olarak nitellendirilebilen olumsuz süreçler, hem de ruha ho?nutluk veren olumlu süreçler geli?mektedirler. K?r?m Tatarlar?n?n anavatanlar? — K?r?m’a kitlesel geri dönmelerinden itibaren yeni bir tarihi dönem ba?lam??t?r.

Kurultay-Meclis sistemi kuruldu. Bu sistemin K?r?m Tatar Halk?n?n tek temsil organ? oldu?u fikri K?r?m Tatarlar?n?n beyinlerinde derin köklendirilmeye çal???lm??t?r. Bu sistem çerçevesinde al?nan kararlar — tart???lmaz gerçek olarak, bu sistemin d???nda gösterilen faaliyet ise ihanet olarak nitelendirilirdi. Yurtseverli?in verimlili?i sayesinde ?lk a?amada baz? ideolojik ba?ar?lar elde edildi, çünkü o zaman Kurultay-Meclise olan güven son derece yüksekti.

 

Cemilev'in tehditleri art?k hiç kimseyi korkutmuyorFakat sonra… söz konusu sistem a?a?? dü?ük ço?unlukla ticari bir klansal kuruma dönü?mü?tür. Buna ek olarak KTMM yönetimlerinin otoriter yöntemlerle sürdürülmesi oldukça aç?k bir biçimde belirginle?ti.

Bu ?artlarda sadece bir ki?iye — yani KTMM ba?kan?na son derece özverili ve sad?k olman?n, vatansever ve milletsever olmaktan üstün tutulmakla birlikte anahtarsal ve üstün bir konuma sahip oldu?u gerçe?i ortadad?r. Bu yüzden yukar?daki kurallar? kabul etmeyen K?r?m Tatar Milli Hareket Gazileri ve Milli Hareket Kat?l?mc?lar?, bir zamanlar gerçekten de halksal bir kurum olarak kurulan sistemin saflar?n? terk etmek zorunda kald?lar.

 

Ayn? zamanda K?r?m Tatarlar?n?n K?r?m’a kavu?malar?ndan ötürü kopan co?kunluk f?rt?nas? dindirildi ve uygulamada yönetilmeyen halk ulusal ideallerine sad?k olsa da, da??larak kendi kö?elerine çekildi. KTMM, buna ra?men ?srarla muntazam ve kal?c? bir ?ekilde kendini K?r?m Tatar Halk?n? temsil eden tek temsil organ? olarak tan?tmaktad?r. KTMM yönetimine ba??ml? olmayanlar ve KTMM yönetiminin görü?üne kat?lmayanlar marjinaller, hainler, mürtedler olarak tan?mlanmaya çal???lmaktayd?lar.

 

KTMM yönetiminin, kendi muhaliflerini amaçl? olarak a?a??lamaya ve küçültmeye çal??mas? ve kendini yapay olarak yükseltme prati?i ve siyasetleri geri dönü?ü olmayan noktaya ula??lmas?na kadar sonuçlar verdi.

KTMM yönetimi, daha önceki y?llarda K?r?m Tatarlar?n? temsil ederek adlar?na konu?ma ve karar alma hakk?na sahip olma iddias?n? dile getirirken Ukrayna iktidar?n? ve uluslararas? toplumu kand?rmada ba?ar?l? olsa da, ?imdi hem Ukrayna iktidar?, hem de uluslararas? toplum, K?r?m Tatarlar?n? temsil eden çe?itli sosyal ve politik güçlerin görü?lerini incelenmeye ve dikkate almaya mecburdurlar.

Bu yüzden olsa gerek son zamanlarda KTMM’nin baz? fonksiyonerlerinin sald?rganl???n?n oldukça artt??? izlenmektedir. Ukrayna iktidar?n?n, Mustafa Cemilev’in etkisi alt?nda olmayan K?r?m Tatar siyasi ve toplum kurulu?lar?yla i?birli?i buna sebeptir.

Söz konusu siyaset de?i?ikli?i, propaganda yoluyla K?r?m Tatar Halk?n?n tümüne kar?? bir provokasyon, hainlere destek olarak alg?lat?lmaya çal???l?yor. Tüm bu süreçler, fantezinin üretilmesine sebep olmakla birlikte sonuçta «Mogilyev Tatarlar?» teriminin ortaya ç?kar?lmas?n? sa?lam??t?rlar.

 

K?r?m Tatarlar?n?n ya?amlar?n? iyile?tirmeye yönelik tedbirler paketini uygulamak amac?yla K?r?m Ba?bakan? ile i?birli?i yapmaya haz?r ki?ilerin söz konusu kategoriye dahil edilerek «Mogilyev Tatarlar?» olarak terimlendirilmeye çal???lmas? izleniyor. Ek olarak «Зеркало недели» («Haftan?n Aynas?»)nda Mustafa Cemilev’in görü?üne uygun bir ?ekilde «Tuvarc? (hayvana bakan adam) Mogilyev ve onun koyunlar?» makalesi yay?nland?. Söz konusu makalenin yazar?, «do?ru» ve «yanl??» K?r?m Tatarlar? terimlerini kullanarak KTMM ba?kanlar?na ayak uydurmaks?z?n faaliyette bulunmay? yanl??l?k ve sap?kl?k olarak anlatmaya çal???yor. Buna ek olarak KTMM’nin iktidar taraf?ndan önemsemendi?i takdirde pek çok korku hikayelerinin gerçe?e dönü?ece?i söylenmeye çal???l?yor.

Bütün bu fantazmagorya ba?lam?nda bir çift temel nokta vurgulanmak istenir:

1. Kurultay-KTMM sistemi tüm kadrosuyla birlikte tart???lmaz gerçek de?ildir. K?r?m Tatar Halk? tart???lmaz bir gerçektir. Halk?na yararl? olabilecek herkes, kendi görü?lerini ifade etme ve te?ebbüslerini yerine getirme hakk?na sahiptir. Yaln?zca milletin kendisi ve zaman onun hakl? olup olmad???n? de?erlendirebilir.

2. Muhalifleri karalamak amac?yla delil getirmeden üzerlerine hain damgas?n? vurmak — en az?ndan dü?üklüktür. KTMM’lilerin mant???na göre KTMM fonksiyonerleri faaliyet gösterdikleri y?llara göre «Kunitsin Tatarlar?», «Burdügov Tatarlar?», «Matviyenko Tatarlar?» olarak de?erlendirilebilirler mi? Ya onlar?n beraberlikte ittifak kurduklar? siyasi güçler göz önüne al?nsa e?er, onlar?n siyasi duruma göre deri de?i?tirdi?i gerçe?i ortadad?r.

Fakat KTMM yönetiminin iktidarla i?birli?i yapmas?n?n do?ru oldu?unun alt? çizilmeye çal???ld??? durumda, KTMM d???ndaki kurulu?lar?n kendi halk?na yard?mc? olmak amac?yla Ukrayna ve KÖC yönetimleriyle i? yapma gayretinde bulunmalar? KTMM yönetimi taraf?ndan yanl?? ve y?k?c? eylemler olarak de?erlendirilmeye çal???l?r.

 

Böyle bir propaganda sald?r?s?na u?rayan K?r?m Tatarlar?n?n gerçeklik duygusunu kaybetmemeleri ve yapmac?k çat??man?n t?rmanmas? sürecine girmemeleri umulur.

 

Çünkü gerçekte böyle «korku hikayeleri»nin arkas?nda idari ve mali kaynaklardan yoksun b?rak?lanlar?n umutsuzlu?u vard?r.

Elvina SEY?TOVA
«Голос Крыма» («K?r?m Sedas?») Gazetesinin
11 (1001) Say?l? ve 15.03.2013 Tarihli Nüshas?

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня