KTMM ba?kanlar? gene sat?ld?lar m??

Post navigation

KTMM ba?kanlar? gene sat?ld?lar m??

Ukrayna Parlamentosu milletvekili adaylar? Aleksey Remenük ve Konstantin Kn?rik, 31 Ekim’de düzenlenen bas?n konferans?nda K?r?m’?n Bahçesaray ?lçesindeki 10 say?l? tek koltuklu ço?unlukçu sistemde seçim bölgesinde gerçekle?tirilen seçimler s?ras?nda ciddi hileler ve seçim doland?r?c?l??? yap?ld???n?n alt?n? çizerek söz konusu seçim bölgesinde oy say?m?n?n tekrar yap?lmas?n? talep etmektedirler.

 

Ukrayna Parlamentosu milletvekili adaylar? Aleksey Remenük ve Konstantin Kn?rikRemenük, özellikle 10 say?l? seçim bölgesinde yo?un ?ekildeki seçim doland?r?c?l??? olaylar?n?n ya?and???n? isbatlayan kan?tlar?n Bölge Seçim Komisyonu’na ve mahkemelere ula?t???n? söyledi.

Bas?n toplant?s? s?ras?nda ?unlar belirtildi:

Bahçesaray’daki Bölgeler Partisi’nin lideri Valentina Kra?kina ve KTMM yönetimi aras?nda yap?lan bir gizli sözle?me söz konusu doland?r?c?l???n önemli ö?elerinden biri olarak gösterildi.

 

Bölgeler Partisi ve KTMM aras?nda seçmenlerin oylar?n?n tahsisat? konusunda uzla??ld?, diye belirtildi.

 

Sonuç olarak 10 say?l? seçim bölgesinin seçmenleri fena doland?r?ld?. Bütün bir halk?n seçiminin ticari bir metaya dönü?türülmesi kabul edilemez, diye belirtildi.

 

Bu olaylarla ilgili tüm materyaller K?r?m’?n özel hizmetlerine verildi. ?stendi?i takdirde bunlar?n soru?turulmas? ve yay?nlanmas? düzenlenebilir. Telefon konu?malar?n?n kayd?, Ahtem Çiygöz’ün Bahçesaray Valisi ?lmi Umerov ve Bölgeler Partisi bölgesel örgütü lideri ve ilçe yönetim kurulu ba?kan? Valentina Kra?kina ile görü?mesinin kay?tlar? bu materyalleri olu?turmaktad?rlar.

MF Bas?n-Yay?n Servisi

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня