KTMM\’nin kendine ?zg? yar?lanma s?resi ba?lad?

Post navigation

KTMM\’nin kendine ?zg? yar?lanma s?resi ba?lad?

K?r?m’daki bas?n mensuplar?, KTMM’nin yar?lanma süresinin ba?lang?c? ile ilgili bilgi vererek onun tam ayr??ma ile sonuçlanabilece?ini belirtmektedirler


Haftal?k «Крымский телеграф» («K?r?m Telegraf?») gazetesine göre söz konusu sürecin alarm semptomlar? ile ilgili uzun uzad?ya tart???labilir…

KTMM'nin kendine özgü yar?lanma süresi ba?l?yor

Remzi ?lyasov’un, iktidar yanl?s? siyasi gücün önemlilik aç?s?ndan üçüncü konumuna getirilmesi önceden öngörülebilmekle birlikte KTMM liderlerinin, Mustafa Cemilev’in K?r?m’a girme çabas?na destek vermelerinden dolay? büyük para cezalar?na tabi tutulan KTMM yanl?lar?n?n kaderlerine kay?ts?z kalmalar? dikkate de?erdir.

Gazete yazar?na göre göze çarpmayan ba?ka sualt? ak?mlar?n?n varl???, KTMM lideri Refat Çubarov’a K?r?m’a girmesi yasakland?ktan sonra daha çok belirgin oldu.

KTMM ba?kan yard?mc?s? Nariman Celal’?n, modern ileti?im araçlar?n?n yard?m?yla uzaktan yönetilebildi?ini ve KTMM’nin yatay bir kurulu? oldu?u için ba?s?z kalamayaca??n? belirterek herkesi teselli etmeye çal??mas?na bak?lmaks?z?n KTMM’nin bölünme süreci ivme alm??t?r.

Gazeteye göre Simferopol’daki «Piyasalar Müdürlü?ü» Komünal ??letmesi’nin eski direktörü Nariman Hayaliyev’in, K?r?m Devlet Konseyi seçimine adayl???n? koymakla birlikte KTMM’nin seçimi boykot etme ça?r?s?na ra?men KTMM’nin bölgesel ?ubelerini kendi yarar?na imza toplama sürecine dahil etti?i farkedilmeden gitmedi.

K?r?m’?n baz? bölgelerinde Hayaliyev’in giri?imi eylem ça?r?s? olarak alg?land?.

Konuyla ilgili knu?malar?n genel hatlar? ?unlard?r: «Belogorsk’ta (tarihi Karasuvbazar’da) mümkün olursa, neden bizde mümkün olmas?n? Ukrayna’da boykot etmek kolayd?r, bizim ise burada ya?amam?z laz?m.»

Bunun sonuçlar? da uzun süre bekletmedi. Örne?in yeni realitede Alu?ta belediye ba?kan? yard?mc?s? olmay? ba?aran KTMM’nin Alu?ta ?ubesinin ba?kan? Enver Arpatl? resmi olmayan kaynaklara göre Alu?ta seçim bölgesinde seçim öncesi yar??taki anahtar oyuncular?yla K?r?m Tatarlar?n?n seçimlere kat?l?m?, verece?i oylar?n say?s? ve deste?i konusunda anla?malar yap?yor.

Haftal?k «K?r?m Telegraf?» gazetesine göre konuyla ilgili ihaleye KTMM’nin di?er ?ubeleri de kat?ld?.

Simferopol (Akmescit) belediye meclisinin son oturumunun gündemine al?n?p oylanan KTMM hukuk bölüm ba?kan? Teyfuk Gafarov’un K?r?m’?n ba?kentinin belediye ba?kan? yard?mc?l???na atanmas? konusu, tüm bu süreçlerin doru?unu olu?turmu?tur.

Tabii ki hiç kimse ba?l?ca KTMM avutat?n?n dürüstlü?ü ve ilkeselli?i konusunda haaller kurmad? ve yan?lsamalar olu?turmad?. KTMM için çok önemli konularda onun eylemsizli?i ve aniden Simferopol belediye meclisinde onun aleme tan?t?lmas?, KTMM yönetiminin durumun kontrolünü tamamen kaybetti?ine veya buna çok yak?n oldu?una i?aret eder.

Gazeteye göre Cemilev’le Çubarov, KTMM’nin sarkaç ilkesi uyar?nca «yozla?m??» ve «korkak» liderlerden kurtar?larak yeni bir a?amaya girece?ine umutlu olabilirler. Fakat onlar?n umduklar? olmaz ve yak?n gelecekte KTMM’nin yar?lanma süresi ard?ndan tam ayr??ma sürecine girece?i öngörülüyor.

 

Kaynak: http://www.r-nav.ru

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня