Yatsen?k cevap vermekten ka?t?

Post navigation

Yatsen?k cevap vermekten ka?t?

Mustafa Cemilev’in siyasi patronu Arseniy Yatsenük’ün K?r?m Tatarlar?yla ilgili yapt??? skandal aç?klama 2012 y?l?n?n sonunda K?r?m’? sarst?.


Mustafa Cemilev'in siyasi patronu Arseniy YatsenükKTMM ba?kan? Mustafa Cemilev, ATR TV Kanal?nda 29 Ocak 2012 tarihinde yay?nlanan «Bu Afta» adl? programda Arseniy Yatsenük’le bu konuda konu?tu?unu belirterek skandal? örtbas etmeye çal??t?.

 

ATR TV Kanal?nda yay?nlanan»Bu Afta» adl? program?n sunucusu ?evket Memetov, TV seyircilerine hitaben Yatsenük’ün yak?nda bu konuda resmi bir aç?klama yapaca??n? söyledi.

 

29.01.2012 tarihli «Bu Afta» program?n?n kayd?n? dikkatinize sunmaktay?z:

 

 

?.M.(?evket Memetov): Mustafa a?a, … son zamanda sosyal a?larda, Facebook’ta bizim rakiplerimiz de?il, bu bizle birlikte bir siyasi kuvvette olan, Mustafa Cemilev’in KTMM ile birlikte, Kurultayla birlikte destekledi?i Batkivsçina’n?n lideri ArseniyYatsenük’ün K?r?m Tatar Halk?na kar?? güdülmesi gereken siyaset konusunda 2008 y?l?nda yapt??? izahatlar vard?r. Bu izahatlar ne içindir son zamanlarda sosyal a?larda yani Facebook’ta çok yayg?n bir ?ekilde da??t?lmaktad?r. Onun etraf?nda çok yorumlar, çok fikirler, dü?ünceler, istekler, itirazlar bildirilmektedir. ??te bunun bir k?sa fragman?n? size göstermek istiyoruz… 


Sizin k?sa izahat?n?z? Biz bu siyasi güce oylar?m?z? verdik. Siz de onlarla birlikte bir partide bulunmaktad?rs?n?z.

M.C.(Mustafa Cemilev): Asl? ben ilk olarak ?unu söylemek istiyorum ki, yüzde yüz KTMM ile ayn? tutuma sahip olan kuvvet, parti yok. Herkesin kendisinin program? var. Baz? meselelerde elbette biz…

?.M.: Kar??t görü?e…

M.C.: Yok, kar??t görü?e sahip de?iliz, baz? fikirlerde anla??r?z, baz? fikirlerde anla?may?z…

?.M.: Uyumlu de?iliz.

M.C.: Uyumlu de?iliz. ?imdi bu 2008 y?l?nda K?r?m, e, Ukrayna Parlamentosu Spikeri (Ba?kan?) oldu?u zaman o buraya gelmi?ti de, bir Rus köyüne götürmü?tüler onu. — (Asl?nda Yatsenük, K?r?m Tatarlar?na kar?? olan olumsuz tutumunu masals? «Rus köyü»nde de?il de, Akmescit’te (Simferopol) KÖC yönetiminin, K?r?m’?n köy ve belde belediyelerinin ba?kanlar?n?n bir araya geldi?i toplant?da dile getirdi. — MF Bas?n-Yay?n Servisi). Orada toprak zapt? eylemi yap?ld?ym??. Bu esas prensiplerini söyledi. Dedi ki, evet topra?? böyle gelip zorla almak mümkün de?il. Do?ru, biz de buna kat?l?yoruz. Ama bu ben yirmi be?-otuz dakika önce Yatsenük ile konu?tum…

?.M.: Telefonda konu?tunuz.

M.C.: Evet, burada konu?tum, dedim: «Siz yorum yap?n?z da buna». O da bana telefonda söylemi? ki: «Elbette, zorla toprak almak mümkün de?il. Ama e?er K?r?m Tatarlar? mecbur olsa, ba?ka yollar yoksa, ne yaps?nlar bu insanlar? Onun için Ukrayna Yüksek Radas?’nda (Ukrayna Parlamenrosunda) gerekli kanunlar kabul edelim de, ayn? zamanda toprak meselesini de, bu toprak kanununun 25. maddesinde gerekli de?i?ikliler yapal?m da, böyle zapt eylemleri olmas?n.»

 

Biz de ?unu istiyoruz. Ama bu meselede baz? insanlar?n spekülasyonlar?.. Örne?in, diyorlar ki, biz Ruh partisiyle oldu?u zaman, ç?kt? birisi, dedi ki: 1970 kaç?nc? y?l? ?imdiki Ruh’un ba?kan? New York’ta Genel Kurul’da: milletleraras? alanda hiç bir problem yok, Tatarlarda problem yok, — dediymi?. Dur, senin hep söylediklerinin birer birer ortaya ç?karacaksak, öyle olacaksa.. ?imdi bu ben biliyorum bu neyle.. KTMM bu siyasi parti ile beraber gitti de, yanl?? yapt?, onun için. Ya dur, yanl?? yapt?k. Belki. Hangi siyasi kuvvetle gitmemiz laz?md?? Yanukoviç’in partisi ya da komünistler, ba?kalar? K?r?m Tatar meselesi hakk?nda çok böyle parlak, iyi ?eyler söylediler mi?

?.M.: Yada yapt?lar m??

M.C.: Yapt?lar m??

?.M.: Yada söz verdiler mi?

M.C.: On kere ziyade pis laflar söylediler de, ?imdi, yani bu spekülasyonlardan ba?ka bir ciddi ?ey yok.

?.M.: Mustafa a?a, ben seyircilerimize ?unu da kaydetmek istiyorum, bildirmek istiyorum ki, bizim program?m?z?n ba?lamas?ndan önce Mustafa a?a Arseniy Yatsenük ile beraber telefon vas?tas?yla konu?tu. Ben eminim ki, bu bayram günlerinden sonra Arseniy Yatsenük konuyla ilgili özel bir aç?klama yapacak ve bu Facebook’ta payla??lan malumatla ilgili onun yorumlar?n? dinleriz ve mutlaka bu hususta ilerde de konu?uruz.

 

Söz konusu program?n yay?nland??? ve Yatsenük’ün aç?klamas? vaat edildi?i tarihten itibaren bir aydan fazla süre geçti. Fakat hem Yatsenük’ün kendisi, hem de onun avukat? KTMM ba?kan? Mustafa Cemilev bu konuda unutkanl??a maruz kalm??lar sanki ve suskunlu?a bürünmü?ler.

 

Buna ek olarak ATR TV Kanal? muhabiri Osman Pa?ayev, Davos zirvesi s?ras?nda Yatsenük’e skandal aç?klamalar?n? hat?rlatarak K?r?m Tatarlar?n?n ya?ad??? sorunlarla ilgili nas?l bir tutuma sahip oldu?unu sordu.

 

Yatsenük, cevap vermek yerine aceleyle kaçmaya çal???rken ilerde bu konuda detayl? yorum yapaca??n? vaadetti:

 

Osman Pa?ayev: Cemilev’i K?r?m Tatar Halk?n?n iradesini münhas?ran tek ba??na ifade eden insan olarak alg?l?yor musunuz? KTMM’ni nas?l alg?l?yorsunuz? Toprak zapt? eylemlerine çözüm arama konusunda hangi tutuma sahipsiniz?

 

Arseniy Yatsenük: «Tüm detaylar? analiz edelim. Ssory, gitmem lâz?m. Benim için bu çok önemli bir sorudur. Bu nedenle beni beklemeniz gerekir. Ben her?eyi yorumlar?m

K?r?m Tatarlar?, ya?ad??? sorunlar? KTMM ve KTMM’nin patronlar? kat?lmaks?z?n çözüme ula?t?rd?ktan sonra konuyla ilgili sorular?n kendili?inden cevaplanaca?? öngörülür.

MF Bas?n-Yay?n Servisi

Video: http://atr.ua

 

Ek Bilgi:

 

Mustafa Cemilev’in patronu Arseniy Yatsenük, K?r?m Tatar kar??t?d?r

 

KTMM, K?r?m Tatar kar??t? olan Yatsenük’ü hakl? göstermeye çal???yor

 

Mustafa Cemilev’in patronu Arseniy Yatsenük’ün Mustafa Cemilev hakk?nda sözleri

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня