K?r?m Tatarlar?, RF Federasyon Konseyi ve Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi\’nin temsilcileri ile g?r??t?ler

Post navigation

K?r?m Tatarlar?, RF Federasyon Konseyi ve Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi\’nin temsilcileri ile g?r??t?ler

Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi Heyeti, RF Federasyon Konseyi Ba?kan? Valentina Matviyenko karar?yla K?r?m Özerk Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekle?tirdi. Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi de K?r?m’a resmi bir heyet gönderdi.

Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi'nin temsilcileri, K?r?m Tatar toplumunun temsilcileri ile iki görü?me gerçekle?tirdiler28 ?ubat 2014’te RF Federasyon Konseyi ve Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi’nin temsilcileri, K?r?m Tatar toplumunun temsilcileri ile iki görü?me gerçekle?tirdiler.

 

Görü?meye kat?lan RF Federasyon Konseyi temsilcileri:

— RF Federasyon Konseyi D??i?leri Komitesi Üyesi Igor Morozov,
— RF Federasyon Konseyi Federatif Yap?, Bölgesel Politika ve Yerel Yönetim Komitesi Üyesi Nikolay Tihomirov,
— Leningrad ?li Senatörü Igor Fomin.

 

Görü?meye kat?lan Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi temsilcileri:

— Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi, Dünya Tatar Kongresi ?cra Komitesi Ba?kan? Rinat Zakirov,
— Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Kültür, Bilim, E?itim ve Milli Konular Komitesi Ba?kan? Razil Valeyev,
— Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Kanun ve Düzenin Uygulanmas?na ?li?kin Ba?kan Yard?mc?s? Rafil Nugumanov,
— Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi Viktor Budarin,
— Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi Robert Minnullin.

 

Rusya’dan gelen senatörlerle bir araya gelen K?r?m Tatar toplumunun temsilcileri:

— Ukrayna Cumhurba?kan? nezdinde K?r?m Tatar Halk? Temsilcileri Kurulu Ba?kan Yard?mc?s?, Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan Yard?mc?s? Vasvi Abduraimov,
— Milli F?rka Kene? (Kurul) Ba?kan?, Birle?mi? Solcular ve Köylüler Ukrayna Partisinin K?r?m’daki Bölgesel Organizasyonu Ba?kan? Enver Kantemir-Umerov,
-Milli F?rka ?cra Komitesi Ba?kan? Re?at Ablaev,
— Milli F?rka Kene?i Üyesi Almir Samadinov,
— «Vatanda?» Hay?r Vakf? Ba?kan? Rustem Halilov,
— «Sebat» STK Bas?n Sekreteri Rinat ?aymardanov.

K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan? Nadir Bekirov ve K?r?m ?slam Ara?t?rmalar? Merkezi’nin ba?kan? Ayder Bulatov, Tataristan Cumhuriyeti heyetiyle görü?meye kat?lanlar aras?ndayd?lar.

?ki görü?me, görü?meye kat?lan K?r?m Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kazan Tatarlar?n?n «?del» adl? STK’n?n Ba?kan? ?lmir Temirgaliyev taraf?ndan sunulan «?del» STK konferans salonunda gerçekle?tirilmi?tir.

 

Görü?me s?ras?nda Ukrayna’daki durum ve siyasi krizden ç?k?? yollar? görü?üldü. Görü?meye kat?lan herkes, K?r?m’da bar?? ve uyumun ve Ukrayna’n?n bütünlü?ünün sa?lanmas? ve korunmas? gerekti?inin alt?n? çizdi.

 

K?r?m konusu da ayr? olarak görü?üldü.

Vasvi Abduraimov yapt??? konu?mada K?r?m’?n çok uluslu oldu?unun, K?r?m’?n siyasi geli?imi ile ilgili herhangi bir projeyi etkileyecek bask?n bir faktör olarak kabul edilmesi gerekti?ini vurgulad? . Ona göre K?r?m’da mono-etnik projenin uygulanmas? objektif faktörler nedeniyle imkans?zd?r ve bu gerçek hem Ukrayna ile K?r?m hükümetlerince, hem de uluslararas? toplumca dikkate al?nmal?d?r.

Buna ek olarak Vasvi Abduraimov, K?r?m nüfusunun ço?unlukla Türklerden ve Slavlardan olu?tu?undan dolay? K?r?m’?n ve Ukrayna’n?n gelece?inin, ?üphesiz olarak Avrasya vektörünün uygulanmas?nda oldu?unu belirtti.

RF Federasyon Konseyi temsilcileri, Rusya’n?n, gerekli sosyal altyap?n?n geli?tirilmedi?i K?r?m Tatarlar?n?n yo?un olarak ya?ad??? yerle?im yerlerinin geli?tirilmesi de dahil olmak üzere K?r?m’?n geli?imine ciddi miktarda yat?r?m yapmaya haz?r oldu?unu do?rulad?lar.

Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi temsilcileri, K?r?ml?lara destek ifade ederek K?r?m’da bar?? ve etnik uyumu korumaya ça??rd?lar. Onlar, K?r?m’da ortak projelerin uygulanmas? ile ilgilendiklerini do?rulayarak önceki zamanda Ukraynal? yetkililerin ve KTMM ba?kanlar?n?n, Tataristan ile K?r?m’?n karde? halklar? aras?ndaki ba?lar?n geli?tirilmesi ve güçlendirilmesine önem vemediklerininin alt?n? çizdiler.

Toplum, e?itim, bilim , kültür, maneviyat, ortak insani programlar konular?nda da görü?üldü.

?ki görü?me, 4 saaten fazla sürdü. Sonuç olarak K?r?m ve Ukrayna’n?n gelecekteki geli?imi ve Rusya, Tataristan ve K?r?m aras?ndaki kar??l?kl? yararl? ili?kileri geli?tirme ve güçlendirme konular?nda ortak bir anlay??a ula??ld?.

MF Bas?n Yay?n Servisi

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня