K?r?m\’da uygulanan etnik temizli?in 70. y?ld?n?m?ne do?ru

Post navigation

K?r?m\’da uygulanan etnik temizli?in 70. y?ld?n?m?ne do?ru

25 Ocak 2014’te 2014 y?l?nda yakla?makta olan K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’dan zorla sürgün edilmesinin 70. y?ldönümü ile ilgili olarak Ukrayna ve K?r?m iktidar organlar?na alt? K?r?m Sivil Toplum Kurulu?unca ba?vuruda bulunuldu. 

 

Alt? K?r?m Sivil Toplum Kurulu?u, 25 Ocak 2014’te K?r?m’?n Nazi i?galcilerinden kurtar?lmas?n?n ve onun ard?ndan K?r?m Tatarlar?n?n K?r?m’dan zorla sürgün edilmesinin yakla?makta olan 70. y?ldönümleri ile ilgili olarak Ukrayna iktidar organlar?na ba?vuruda bulundu.

K?r?m'da uygulanan etnik temizli?in 70. y?ldönümüne do?ru

Ba?vurunun tam metnini yay?nlayoruz:

 

Ukrayna Cumhurba?kan?’na
Ukrayna Ba?bakan?’na
Ukrayna Yüksek Rada Ba?kan?’na
K?r?m Bakanlar Kurulu Ba?kan? ‘na
K?r?m Özerk Cumhuriyeti Yüksek Kurulu Ba?kan?’na

 

Say?n Viktor Fedoroviç!

 

2014 y?l?nda K?r?m’?n Nazi i?galcilerinden kurtulu?unun 70. y?ldönümüne girilecektir. K?r?m Tatarlar?, dünya halklar? ile birlikte sava? cephelerinde ve partisan birliklerinde kahramanca sava?arak Büyük Zafere önemli katk?da bulundular.

 

Ancak K?r?m’?n kurtulu?u, korkunç ve muazzam bir vah?etin gölgesinde kald?. K?r?m Tatar Halk? 18 May?s 1944’te soyguna u?rayarak tüm geçim araçlar?ndan yoksun b?rak?ld?. Bütün K?r?m Tatarlar? ya?lar?na bak?lmaks?z?n K?r?m’dan zorla sürgün edildi ve onlar?n devletçili?i — K?r?m Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti — ortadan kald?r?ld?. Sonuç olarak halk?m?z her ?eyden mahrum b?rak?ld? ve yar?m yüzy?ld?r çi?nenen haklar?n? ve hak e?itli?ini Sovyetler Birli?i’nde savunmaya çal??makla birlikte iki ony?ld?r ba??ms?z Ukrayna’da adaletin sa?lanmas? ve yasal haklar?n?n iadesi mücadelesine devam etmektedir.

«Yerlerinden Zorla Göç Ettirilen Haklara Kar?? Uygulanan Bask?c? Politikalar?n Yasad??? ve Suç Eylemleri Olarak Tan?nmas? ve Söz Konusu Halklar?n Haklar?n?n ?adesi Bildirgesi»nin 14 Kas?m 1989’da SSCB Yüksek Sovyeti’nce onaylanmas?, adaleti sa?lama yolunda ilk ad?md?.

 

Bask?c? Politikalara Maruz Kalan Halklar?n Rehabilitasyonu Kanunu 26 Nisan 1991 tarihinde Rusya Federasyonu Yüksek Sovyeti’nce kabul edilerek yürürlü?e girdikten sonra «bask?c? politikalara tabi tutulan halklar» kavram? ve rehabilitasyon türleri söz konusu kanunca tan?mlanarak yerel yönetimler ve görevliler dahil olmak üzere iktidar taraf?ndan bask?c? politikalara tabi tutulan halklara kar?? al?nan tüm ayr?mc? karar ve eylemler yasad??? ilan edildi.

Ne yaz?k ki bask?c? politikalara tabi tutulan K?r?m Tatar Halk?n?n haklar?n? iade eden herhangi bir yasa Ukrayna’da halen daha kabul edilmedi, Ukrayna’da Siyasi Bask? Ma?durlar?na ili?kin Ukrayna Kanunu ise bask? politikalar?na u?rayan K?r?m Tatarlar?na kar?? kas?tl? olarak tatbik edilmiyor.

K?r?m Tatarlar?n?n K?r?m’a dönü? ve yerle?tirilme program? durduruldu. Yüz binden fazla soyda??m?z hala sürgündedir. Halk mülkiyetinin — K?r?m topraklar?n?n ve do?al kaynaklar?n?n ya?malanmas?na devam ediliyor.

K?r?m’?n müreffeh ve istikrarl? bir bölge olaca??n? görmek isteyen devlet, yar?madan?n yerli halk?n?n kaderine kay?ts?z kalmamal?d?r.

Adaletin hukuksal düzeyde sa?lanmas?n?n, Ukrayna’n?n uluslararas? otoritesini güçlendirmekten ba?ka toplumun — ülkenin tüm sa?l?kl? ulusal ve siyasal güçlerinin konsolide edilmesine hizmet edece?i kan?s?nday?z.

Biz, Ukrayna’da K?r?m Tatar Halk?n?n kaba, sistematik ve kitlesel ayr?mc?l??a u?rat?lmas? e?li?inde milli sorunlar? görmezden gelme prati?ini derinden kusurlu oldu?unu zannediyoruz. Ukrayna’n?n ulusal ç?karlar?na dayal? olarak halklar aras?ndaki anla?mazl???n?n ve toplumun bölünme tehlikesininin önlenmesi ve Ukrayna’n?n bütünlü?ü ve güvenli?inin sa?lanmas? amac?yla a?a??dakileri sunuyoruz:

 

1. K?r?m Tatar Halk?n?n, Ermenilerin, Bulgarlar?n, Yunanl?lar?n ve Almanlar?n 1941-1944 y?l?nda tabi tutulduklar? bask? politikalar?n? ve zorla sürgünü soyk?r?m tan?mak.

2. 18 May?s? Devlet Düzeyinde Bask?c? Politikalar?n Kurbanlar?n? Anma Günü olarak tasdik etmek.

3. Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Yasal Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu’nu ve onu uygulama program?n? kabul etmek.

4. K?r?m’da K?r?m Tatar Halk?n?n, Ermenilerin, Bulgarlar?n, Yunanl?lar?n ve Almanlar?n geri dönü?ü ve yeniden yerle?tirilmesi için devletleraras? i?birli?i konulu Uluslararas? Konferans? yapmak.

5. Bask?c? politikalara tabi tutulan halklar?n sorunlar?n? çözme amaçl? ve K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’dan zorla sürülmesinin 70. y?ldönümü ile ilgili matem etkinliklerini düzenleme amaçl? Ukrayna Devlet Komisyonunu olu?turmak ve söz konusu komisyona bask?c? politikalara tabi tutulan halklar?n ya?ad??? sorunlar?n Ukrayna Anayasas? ve mevzuat? geri?ince çözüme ula?t?r?lmas?n? amaçlayan toplum temsilcilerini dahil etmek.

 

Devlet Komisyonu taraf?ndan bask?c? politikalara tabi tutulan halklar?n yasal haklar?n?n iadesine yönelik olarak düzenlenebilecek etkinlikler kapsam?nda a?a??daki önemli giri?imleri sunuyoruz:

1. Sürgüne gönderilen bireylerin, milli az?nl?klar?n ve halklar?n haklar?n?n iadesi ile ilgili sorunlar konusundaki Bi?kek Antla?mas?’n?n 2025 y?l?na kadar uzat?lmas?.

2. Ukrayna Devlet Komisyonu bünyesinde Bask?c? Politikalara Maruz Kalan K?r?m Tatar Halk?n?n Yasal Haklar?n?n ?adesi Ukrayna Kanunu’nun Kanunu’nun üzerinde çal???lmas? ve kabul edilerek yürürlü?e girdirdirilmesi için Çal??ma Grubunun kurulmas?.

3. K?r?m Tatar Diline K?r?m Özerk Cumhuriyeti’nde bölgesel dil statüsünü veren Devlet Dil Politikas? Temelleri Ukrayna Kanunu’nun tam kapsamda yürürlü?e girmesi.

4. Bask? ve soyk?r?m politikalar?na tabi tutulan K?r?m Tatar Halk?n?n K?r?m’a dönü?ü ve yerle?tirilmesi amaçl? Devlet Program?’n?n haz?rlanmas?, kabul edilmesi ve tam fonlanmas?.

K?r?m Tatarlar?n?n u?rat?ld??? bask?, sürgün ve soyk?r?m politikalar?n?n 70. y?ldönümü ile ilgili matem program? çerçevesinde düzenlenebilecek etkinliklerle ilgili olarak ?unlar?n amaca uygun olaca??n? zannediyoruz:

 

1. 18 May?s 2014 tarihinde K?r?m’da ve Ukrayna’n?n idari merkezlerinde siyasi bask? ve zorla tahliyelerin kurbanlar?n? anma etkinliklerini düzenleme.

2. Ukrayna’daki siyasi bask?lar?n kurbanlar? an?t?na çelenklerin koyulmas?.

3. K?r?m’da ve Ukrayna’n?n idari merkezlerinde anma ak?amlar?n?n düzenlenmesi.

4. Organizasyon ve Ukrayna’da siyasi bask? kurbanlar?na ithafen bilimsel ve pratik konferanslar?n, yuvarlak masa toplant?lar?n?n, sunumlar?n, sergilerin haz?rlanmas? ve yap?lmas?.

5. «Ukrayna’da politik bask?lar?n kurbanlar?n?n An?t?» Devlet ?nternet portal?n?n yap?lmas?.

6. «Ukrayna’da politik bask?lar?n kurbanlar?n?n haf?za defteri» Yay?n Projesinin gerçekle?tirilmesi.

7. K?r?m’da Çat?rda? platosundaki Eklizi-Burun tepesinde an?t?n dikilmesi.

8. BDT ülkelerinden bask?c? politikalara tabi tutulan halklar?n temsilcilerinin anma törenlerine kat?lmas?.

9. Ukrayna’n?n okullar?nda ve üniversitelerinde sürgün ve soyk?r?m konulu derslerin ve konferanslar?n organize edilmesi.

10. Kültür kurumlar?nda, yani müzelerde, kütüphanelerde ve tiyatrolarda sürgün ve soyk?r?m konulu etkinliklerin düzenlenmesi.

 

Önceleri bask?c? politikalara tabi tutulan halklar?n ya?ad??? sorunlar?n çözümüne yönelik yap?c? devlet yakla??m?, Ukrayna toplumunun dayan??mas?na olumlu katk?lar sa?layarak hiç kimseye ülkeyi bölmeye ve K?r?m ile Ukrayna’da etnik ve mezhepsel çat??may? geli?tirmeye izin vermez.

 

Milli F?rka Yürütme Kurul Ba?kan?    

Re?at ABLAYEV


K?r?m Temel Halklar? Ara?t?rma ve Destek Fonu Ba?kan?    

Nadir BEK?ROV


Birle?mi? Solcular ve Köylüler Ukrayna Partisinin K?r?m’daki Bölgesel Organizasyonu Ba?kan?  

Enver UMEROV


«Vatanda?» Hay?r Vakf? Ba?kan?  

Rustem HAL?LOV


«?nisiyatif» K?r?m Merkezi STK Ba?kan?  

Kamil AMETOV


K?r?m Özerk Cumhuriyeti Tatar ve Ba?kurt Federasyonu Ba?kan?  

Marat MASSAL?MOV

 

Обращение к органам государственной власти в связи с наступающим в 2014 году двумя памятными датами - 70-летием освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков и последующим насильственным выселением крымских татар с мест исторического проживания

Обращение к органам государственной власти в связи с наступающим в 2014 году двумя памятными датами - 70-летием освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков и последующим насильственным выселением крымских татар с мест исторического проживания

Обращение к органам государственной власти в связи с наступающим в 2014 году двумя памятными датами - 70-летием освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков и последующим насильственным выселением крымских татар с мест исторического проживания

Похожие материалы

Ретроспектива дня