?ubarov\’a Yasalara Riayet Etmek Gerekti?ini Anlat?rlar

Post navigation

?ubarov\’a Yasalara Riayet Etmek Gerekti?ini Anlat?rlar

K?r?m Savc?s? Vaçeslav Pavlov, KÖC Parlamentosu Milletvekili Refat Çubarov’un yapt??? yasa ihlaline tepki verilmesini istedi.

 

Çubarov'a Yasalara Riayet Etmek Gerekti?ini Anlat?rlarKÖC Parlamentosunun Standart Belirleme Faaliyetleri ve KÖC Parlamentosu ?le Sivil Toplum Aras?ndaki ?li?kileri Düzenleme Daimi Komisyonu Ba?kan? Konstantin Baharev, 15 ?ubat 2012’de düzenlenen komisyon oturumunda konuyla ilgili bilgi verdi.

 

Konstantin Baharev’e göre, savc?n?n yapt??? ba?vuruda, Refat Çubarov’un «Sabur» Müslüman Cemiyeti Ba?kan? Kamil Ametov’un ba?vurusuna devaml? olarak yaz?l? cevap vermedi?inden dolay? «Ukrayna vatanda?lar?n?n ba?vurular?» ile ilgili Ukrayna Kanununun ihlal edildi?i hakk?nda aç?kça bilgilendirilir.

Buna kar??l?k olarak KÖC Parlamentosu üyeleri, Refat Çubarov’a «KÖC Parlamentosu Milletvekili statüsü» ve milletvekilinin yasan?n belirledi?i düzende seçmenlerinin ba?vurular?n? inceleme sorumlulu?u ile ilgili «Ukrayna vatanda?lar?n?n ba?vurular?» hakk?nda Ukrayna Kanununu anlatmaya karar verdiler.

 

Bundan ba?ka Refat Çubarov gelecekte vatanda?lar?n ba?vurular? ile ilgili çal??malar?n mevcut mevzuata göre yap?lmas? gerekti?i konusunda komisyon üyeleri taraf?ndan uyar?ld?.

 

Hat?rlatmam?z gerekir ki, Aral?k 2010’da Kamil Ametov, K?r?m Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu Milletvekili ve KTMM ba?kan? birinci yard?mc?s? Refat Çubarov’a hitaben yaz?l? bir ?ekilde ba?vuruda bulunarak Akmescit (Simferopol) ?ehrinin Petrovskaya Balka bölgesinde cami in?aat? için arazi tahsisinde yard?mc? olmas?n? istedi.

 

Refat Çubarov’un bir y?ldan fazla bir süre içinde buna kar?? kanun taraf?ndan öngörülen ?ekilde resmi bir cevap vermedi?inden dolay? Kamil Ametov Savc?l?k organlar?na ba?vuruda bulunmak zorunda kald?.

 

Kaynak: http://www.kianews.com.ua

 

 

 

Похожие материалы

Ретроспектива дня